Spanish English
bar mitzvah bar mitzvah
Bar mleczny Dairy bar
bar preferido hangout
Bar-le-Duc Bar-le-Duc
Bar-sur-Aube Bar-sur-Aube
Baracaldo Barakaldo
Barack Obama Barack Obama
Baracoa Baracoa
Barad-dûr Barad-dûr
Baradero Baradero Partido
Barahona Barahona Province
baraja deck
Baraja española Baraja
barajada shuffle
barajar shuffle
Barak Itzhaki Barak Yitzhaki
Baraka Baraka
Barakaldo Club de Fútbol Barakaldo CF
Baralku Baralku
baranda guardrail
barandilla balustrade
Barangay Barangay
Barapasaurus Barapasaurus
baratija knickknack
baratillo flea market
barato cheap
baratura cheapness
Barañáin Barañáin
barba beard
Barba Azul Bluebeard
barba de ballena whalebone
barba de chivo goatee
barba incipiente stubble
barba partida cleft chin
Barbababa Barbababa
barbacana barbican
barbacoa barbecue
barbadense Barbadian
barbado barbed
Barbados Barbados
Barbanegra Blackbeard
Barbapapa Barbapapa
Barbara Boxer Barbara Boxer
Barbara Bush Barbara Bush
Barbara de Celje Barbara of Celje
Barbara Hepworth Barbara Hepworth
Barbara Morgan Barbara Morgan
Barbara Stanwyck Barbara Stanwyck
Barbara Strozzi Barbara Strozzi
Barbarella Barbarella
barbaridad barbarism
barbarie barbarism
barbarismo barbarism
barbarizar barbarize
barbaro illiterately
Barbarroja Barbarossa
barbas de ballena baleen
barbas de chivo goatee
Barbatus de Sus Bearded Pig
barbecho fallow
Barbengo Barbengo
Barbentane Barbentane
barbero barber
Barberá del Vallés Barberà del Vallès
barbería hairdresser's
Barbeuiaceae Barbeuia
Barbeyaceae Barbeya
Barbiano Barbian
Barbican Centre Barbican Centre
Barbie Barbie
Barbiel Barachiel
barbilampiño beardless
barbilla barb
barbilla de labio inferior soul patch
barbilla partida cleft chin
barbillita soul patch
barbital barbital
barbitúrico barbiturate
Barbizon Barbizon
barbo barbel
Barbossa Hector Barbossa
barbote bevor
Barbotina Barbotine
Barbra Streisand Barbra Streisand
barbudo bearded
Barbus Barbus
Barbus barbus Barbus barbus
barbárico barbaric
barca boat
Barca solar Solar barge
Barca solar de Keops Khufu ship
barcas craft
barcaza barge
Barcellona Pozzo di Gotto Barcellona Pozzo di Gotto
Barcelona Barcelona
Barcelona Sporting Club Barcelona Sporting Club
Barcelonne-du-Gers Barcelonne-du-Gers
Barcelonnette Barcelonnette
barcelonés Barcelonian
Barcelos Barcelos
Barcheta Barxeta
barco ship
barco de arrastre trawler
barco de cabotaje coaster
Barco de Gokstad Gokstad ship
barco de guerra warship
Barco de Oseberg Oseberg ship
barco de pesca fishing vessel
Barco de Tune Tune ship
barco de vapor steamboat
barco de vela sailing ship
barco fluvial riverboat
Barco funerario Ship burial
Barco misilero Missile boat
barco pesquero fishing vessel
barco rastreador trawler
Barco Tortuga Turtle ship
barco-dragón dragon boat
Barcoo Barcoo River
barcos ship
Barcos Negros Black Ships
Barcus Barcus
Bard Brd
barda fence
bardana burdock
Bardonnex Bardonnex
Bardsey Bardsey Island
bare scaffolding
Barebone Barebone computer
bareiní Bahraini
Barentin Barentin
Barentsburg Barentsburg
Barfleur Barfleur
Bargello Bargello
Barghawata Barghawata
Bari Bari
Baria Barye
baribal black bear
Baricentro Center of mass
Bariloche San Carlos de Bariloche
Barima-Guaini Barima-Waini
Barinas Barinas
bario barium
Barisal Barisal Division
Barisán de Ibelín Barisan of Ibelin
Barión Baryon
bariónico baryonic
Barjudarli Barkhudarli
Barlaam di Seminara Barlaam of Seminara
Barlaam y Josafat Barlaam and Josaphat
barlovento windward
Barloworld Barloworld