Italian English
chantoung shantung
chaperon chaperon