Swedish English
insubordinationsbrott insubordination
insug intake
Insula Insulae
insulin insulin
insulär insular
insupa drink in
Insurrektionell anarkism Insurrectionary anarchism
insvepa enfold
insvept muffled
insvept i dimma fogbound
insänt tävlingsbidrag entry
insätta intercalate
insätta i ämbete inaugurate
insättare depositor
insättning deposit
Insättning -en Advent
insättning inom parentes bracketing
insättningspunkt cursor
inta admit
inta en ... ställning till take up a ... position on
intaga conquer
intagande engaging
intagen taken
intaglio intaglio
intagning committal
intakt intact
intala persuade
inte not
inte alls not at all
inte avslöjad undisclosed
inte avundas not envy
inte avundas någon något not envy somebody something
inte behöva arbeta be off
inte blanda sig keep oneself apart from
inte bli lurad not fall for
inte bry sig ett förbaskat dugg om not care a damn
inte desto mindre nevertheless
inte det minsta not in the least
inte det ringaste not in the least
inte direkt not exactly
inte en enda not a single
inte erkänna repudiate
inte ett dugg nix
inte ett skvatt bupkis
inte existera längre vanish
inte falla för not fall for
inte fastsittande unattached
inte frisk unsound
inte färdigt unfinished
inte färsk stale
inte före not until
inte förhandlingsbar nonnegotiable
inte ge efter stand firm
inte ge upp hold out
inte genomstekt underdone
inte gå med på frown on
inte gå på not fall for
inte göra not do
inte ha den ringaste aning not have the vaguest idea
inte ha kontakt med be out of contact with
inte ha något för sig be at loose ends
inte ha några kvar run out
inte ha tur längre be out of luck
inte heller neither
inte helt ha vant sig vid tanken have not quite got used to the idea
inte honorera dishonor
inte höra till ämnet be beside the question
inte i jämvikt unbalanced
inte ifylld blank
inte imponerad unimpressed
inte inberäknad exclusive of
inte infinna sig cry off
inte informerad uninformed
inte inse be unconscious of
inte instämmande dissenting
inte invecklad simple
inte komma långt med not make much of
inte komma överens differ
inte komplicerat not complicated
inte konstigt att no wonder that
inte kunna unable
inte kunna bestämma sig be torn between two things
inte kunna få grepp om något not be able to come to grips with something
inte kunna ge sig i kast med något not be able to come to grips with something
inte kunna hålla fail to keep
inte kunna hålla fingrarna i styr be unable to keep one's hands to oneself
inte kunna klara be unequal to
inte kunna ta itu med något not be able to come to grips with something
inte kvalificerad ineligible
inte kännas vid disown
inte leda någonstans lead nowhere
inte lyda disobey
inte lägga märke till take no notice of
inte långt ifrån near
inte låtsas om overlook
inte malign nonmalignant
inte maximal off-peak
inte missunna not envy
inte missunna någon något not envy somebody something
inte motsvara någons förväntningar turn out badly
inte mycket not very
inte människovärdig humanly disgraceful
inte mänsklig inhuman
inte märka overlook
inte många few
Inte möjlig att dela No
inte noterad unlisted
inte någon none
inte officiell unofficial
inte ovanlig unexceptional
inte oäven not amiss
inte passa be unsuitable
inte pluralbildande uncountable
inte precis not exactly
inte professionell unprofessional
inte på allvar not serious
inte på min gård-attityd NIMBY aptitude
inte reserverad unreserved
inte riktigt bra indisposed
inte räcka till fall short
inte räcka till för fall short of
inte räkna med reckon without
inte röjd undisclosed
inte röra keep off
inte röra en min keep a stiff upper lip
inte samtyckande dissenting
inte se skogen för alla träd see the forest for the trees
inte speciellt not really
inte stämma överens contradict
inte svår easy
inte synkroniserad out of sync
inte så .....som not so .....as
inte så länge sedan not long ago
inte ta hänsyn till leave out
inte ta någon notis om ignore
inte tillrådlig inadvisable
inte tillämpbar inapplicable
inte tillåta disallow
inte traditionell nontraditional
inte täckt uncovered
inte tåla disagree with
inte undertecknad unsigned
inte uppriktig disingenuous
inte urskiljbar indiscernible
inte valbar ineligible
inte vara bra be no good
inte vara efterfrågad not be in demand
inte vara eftersökt not be in demand
inte vara konstigt be not surprising
inte vara någon överraskning be not surprising
inte vara så farligt not be so bad
inte vara täckt bounce
inte vara underligt be not surprising
inte veta någon levandes råd be at one's wits end
inte veta varken ut eller in be at loose ends
inte vetgirig incurious
inte vilja kännas vid repudiate
inte visa sig keep out of sight
inte öppna sig be noncommittal
inte överanstränga sig take it easy
inteckning mortgage
inteckningar mortgages
inteckningsgäldenär mortgagor
inteckningshavare mortgagee
Integer All over the world
integral integral
Integrated Taxonomic Information System Integrated Taxonomic Information System
Integrating the Healthcare Enterprise Integrating the Healthcare Enterprise
integration integration
integrationskonstant constant of integration
integrera integrate
integrerad bekämpning av skadedjur integrated pest control
integrerad databehandling idp
Integrerad krets Integrated circuit
integrerad ledning integrated management
Integrerad utvecklingsmiljö Integrated development environment
integrerad övervakning av miljöföroreningar integrated pollution control
integrerande integral
integrerat integrated
integrerat miljöskydd integrated environmental protection technology
integrering i marknaden preparation for market
integritet integrity
Intel Intel Corporation
Intel Core Intel Core