Swedish English
tryck printing
trycka press
trycka av print
trycka ned weigh down
trycka om reprint
trycka på imprint
trycka sig snuggle
trycka sig intill nestle up to
trycka ut gouge
tryckande oppressive
tryckande värme swelter
tryckarbete printing work
tryckare printer
tryckbar printable
tryckbokstav blockletter
tryckbokstäver block letters
trycker pushing
tryckeri print shop
tryckfel erratum
tryckfrihet freedom of the press
tryckknapp push button
tryckkokare pressure cooker
tryckluftsapparat aqualung
tryckluftsborr pneumatic drill
tryckning printing
tryckpress printing press
trycksaker printed matter
trycksvärta printing ink
tryckt med halvfet stil boldfaced
tryckt text print
tryckte pushed
Tryckteknik Printing
tryckutrustning pressure equipment
tryckvåg blast
tryckår date
tryffel truffle
trygg safe
trygghet security
tryggt assuredly
Trygve Lie Trygve Lie
tryne snout
Tryptofan Tryptophan
tryta fall short
trä wood
trä- wooden
träbearbetning woodworking
träblåsinstrument woodwind
träbock trestle
träck animal manure
träd tree
träd- arboreal
träda thread
träda i bakgrunden efface oneself
träda i kraft take effect
träda in i politiken go into politics
träddiagram tree
trädesmark fallow area
trädesåker fallow
trädgren branch
trädgård garden
trädgård i fransk stil French formal garden
trädgårdsarbete gardening
trädgårdsavfall garden waste
trädgårdsland field
trädgårdsmästare gardener
trädgårdsodlare horticulturist
trädgårdsodling horticulture
trädgårdsodlings- horticultural
trädgårdssax pruning shears
trädgårdsskjul potting shed
trädgårdsskära billhook
trädgårdsskötsel gardening
trädgårdsviva polyanthus
trädnymf dryad
trädnål bodkin
trädstam trunk
träff appointment
träffa hit off
träffa ett avgörande reach a decision
träffa från bakhåll snipe
träffa hårt på den ömma punkten hit home
träffa på come upon
träffa rätt hit home
träffad struck
träffande telling
träffande återge hit off
träffar hits
träffas meet
träfiberplatta fiberboard
trägen persevering
trägenhet industriousness
trägårdsnäring horticulture
träig tough
träkarl dummy
träkol charcoal
träkonstruktion wooden construction
träkubb log
träl thrall
träldom bondage
trämask woodworm
trämassa wood pulp
träna practice
träna på practise
tränad trained
tränare coach
träng train
tränga push
tränga igenom penetrate
tränga ihop sig pack
tränga in penetrate
tränga in i probe
tränga in i ett hörn drive into a corner
tränga sig fram work one's way through
tränga sig in intrude
tränga sig in i squash into
tränga sig på intrude into
tränga undan crowd out
tränga ut crowd out
trängande exigent
trängande behov dire need
trängas throng
trängsel throng
trängta efter die for
träning practice
träningsboxning sparring
träningsoverall tracksuit
träningspass workout
träns galloon
träsk swamp
träskalle blockhead
träskallig doltish
träsko clog
träskulptur wood carving
träslöjd woodwork
träsnidare xylographer
träsnidarkonst woodcraft
träsnitt woodcut
träta quarrel
trätgirig argumentative
trävara wood product
träverk woodwork
tråckelstygn tack
tråckla tack
tråckling basting
tråd thread
trådar threads
trådbuss trolleybus
trådlös wireless
trådrulle reel
trådsliten threadbare
tråg trough
tråka bother
tråka ut bore
tråkar ut bores
tråkig uninteresting
tråkmåns bore
trål trawl
tråla trawl
trålare trawler
tråna pine
tråna efter hanker after
trånande wistful
trång cramped
trång dal glen
trång klyfta gorge
trångbodd overcrowded
trångbröstad illiberal
trångsynt hidebound
trångsynthet narrow-mindedness
trångt crowded
trög sluggish
Trögdjur Xenarthra
tröghet inertia
Trögkrypare Tardigrade
trögmåns stick-in-the-mud
trögt dully
trögtänkt slow-witted
tröja sweater
tröska thresh
tröskel threshold
tröskverk thresher
tröst consolation
trösta comfort
tröstande comforting
tröstar comforts
tröstare comforter
tröstlös brokenhearted
tröstlösa disconsolate
tröstpris consolation prize
trött tired
trötta tire
trötta ut overtire
tröttande wearing
trötthet tiredness
tröttkörd jaded
tröttna tire
tröttsam irksome
tsar tsar
tsarinna czarina
tsetsefluga tsetse fly
tsunami tsunami
Tuareger Tuareg
tub tube
tuba tuba
tubba inveigle
tuberkel tubercle
tuberkulos tuberculosis
tuberkulös tubercular
tubformig tubular
tubring ferrule
Tucson Tucson
tuff rough
tuffing tough customer
tugg chow
tugga bite
tugga tuggummi chewing
tuggning chewing
tuggummi gum
tukan toucan
Tukanen Tucana
tukt discipline
tukta chastise
tuktan castigation
tulium thulium
tull duty
tullagstiftning customs regulation
tullavgift customs
tullbom turnpike
tulldeklaration declaration
tullfri duty-free
tullfritt nummer toll-free number
tullgrind tollgate
tullhamn port of entry
tullhus customhouse
tullkammare customhouse
tullpliktig dutiable
tullskydd protectionism
tulltaxa customs tariff
tulpan tulip
Tulpansläktet Tulip
tulta toddle
tum inch