Swedish English
twostep two-step
ty for
Tycho Brahe Tycho Brahe
tycka think
tycka illa om dislike
tycka om like
tycka synd om feel sorry for
tyckas appear
tycke affinity
tycker om think of
tycks seems
tyda make out
tyda på indicate
tyder på signifies
tydlig manifest
tydligen apparently
tydlighet obviousness
tydligt explicitly
tydligt visa manifest
tydning understanding
tyfon typhoon
tyfus typhoid fever
tyg fabric
tygel rein
tygellös dissolute
tyger fabrics
tygla restrain
tyglad subdued
tygstycken cloths
tyll tulle
Tymin Thymine
tympanon tympanum
tyna fade
tyna bort droop
tynade faded
tynar fades
tynga weigh down
tynga ned weigh down
tyngd heaviness
tyngdkraft gravity
tyngdlyftning weight lifting
tyngdlös weightless
tyngdlöshet weightlessness
tyngdpunkt center of gravity
typ type
typ av förorening pollution type
typer av ekosystem ecosystem type
typisk distinctive
typiskt characteristically
typiskt amerikansk all-American
typiskt exempel epitome
typograf typographer
typografi typography
typografisk typographic
typografiskt typographical
typsnitt typeface
typsättning typesetting
tyrann despot
tyranni dictatorship
tyrannisera bully
tyrannisk tyrannical
tyrannisk gärning tyranny
tyrannosarie tyrannosaurus
tyrannosaurus tyrannosaurus
Tyrannosaurus rex Tyrannosaurus
tyrnsgriw screwdriver
tyrolare Tyrolese
Tyrolen Tyrol
tyroler Tyrolian
Tyros Tyre
Tyrrenska havet Tyrrhenian Sea
tysk German
Tysk-romerska riket Holy Roman Empire
tyska German
Tyska demokratiska republiken GDR
Tyskland Germany
Tysklands flygvapen Luftwaffe
tyst unspoken
tyst medgivande connivance
tyst som en mus quiet as a mouse
tysta shush
tysta ned hush
tysta ner conceal
tysthet silence
tystlåten taciturn
tystlåtenhet silence
tystlåtet quietly
tystna become silent
tystnad hush
tystnadsplikt professional secrecy
tyvärr unfortunately
täck pretty
täcka cover
täcka helt bury
täcka med lödder lather
täcka med moln overcloud
täcka med skiffer slate
täcka med tegel tile
täckande covering
täcke blanket
täcker coats
täckmantel coverup
täckning covering
täckning av avfallsupplag landfill covering
täckstift concealer
täckt covered
täckt bil sedan
täckt med topped with
täckt med sylt jammy
täckte covered
tälja whittle down
täljare numerator
tält tent
tälta camp
tältduk canvas
tältpinne peg
tältsäng cot
tältunderlag ground cloth
tämja domesticate
tämjande taming
tämjbar tamable
tämjda domesticated
tämligen fairly
tända light
tända eld på set on fire
tända på kindle
tända på nytt rekindle
tändare lighter
tändas go on
tände lit
tänder teeth
tänder i ett drivhjul teeth of gears
tändmagnet magneto
tändning ignition
tändningsnyckel ignition key
tändsticka match
tändsticksask matchbox
tändsticksträ matchwood
tändstift spark plug
tändved kindling
tänja stretch
tänjbar tensile
tänjbarhet ductility
tänka think
tänka efter think
tänka framåt look ahead
tänka göra intend to do
tänka igenom think out
tänka om rethink
tänka på think
tänka sig fancy
tänka sig för två gånger think better of it
tänka sig noga för think better of it
tänka ut devise
tänka över think over
tänkande thinking
tänkare thinker
tänkbar conceivable
tänkespråk adage
tänkte thought
tänt lit
täppa patch
täppa till occlude
täpper igen fouling
tära consume
tära på deplete
tärd careworn
tärna tern
tärning dice
tärningshastighet dicespeed
tärningsspel craps
tät dense
täta stop up
tätatät tête-à-tête
tätbebyggelse built-up area
tätbebyggt område built-up area
täthet density
tätning die
tätningar seals
tätningsmaterial sealant
tätort town
tätt closely
tätt packad compact
tätt sammanhållen close-knit
tätt sammansvetsad close-knit
tätt åtsittande close-fitting
Tättingar Passerine
tättsittande close-set
tättsittande halsband choker
tävla compete
tävla med vie with
tävla om compete for
tävlan competition
tävlande contestant
tävlar competes
tävling competition
tävlings- competitive
tävlingscyklist cyclist
tävlingsdeltagare contestant
tävlingshäst racehorse
tävlingslöpare racer
toe
tåg train
tåga walk in procession
tågförare motorman
tågluffning interrail
tågtrafik rail traffic
tågvirke cordage
tåhätta toe cap
tåla withstand
tåla tvätt wash
tålamod patience
tålig hardy
tålighet hardiness
tålmodig patient
tånagel toenail
tång pliers
tång (sjö) seaweed
tår tear
tår- lachrymal
tårar tears
tåras water
tårdrypare tearjerker
tårdränkt tearful
tårfylld watery
tårgas tear gas
tårgas på sprayburk Mace
tårt pie
tårta cake
tårtdiagram piechart