Swedish English
twostep two-step
ty for
tycka illa om dislike
tycka om like
tycka synd om feel sorry for
tyckas appear
tycke affinity
tycker om think of
tyda make out
tyda på indicate
tydlig manifest
tydligen apparently
tydlighet obviousness
tydligt explicitly
tydligt visa manifest
tydning understanding
tyfon typhoon
tyfus typhoid fever
tyg fabric
tygel rein
tygellös dissolute
tygla restrain
tyglad subdued
tyll tulle
tympanon tympanum
tyna bort droop
tynga weigh down
tynga ned weigh down
tyngd heaviness
tyngdkraft gravity
tyngdlyftning weight lifting
tyngdlös weightless
tyngdlöshet weightlessness
tyngdpunkt center of gravity
typ type
typisk distinctive
typiskt characteristically
typiskt amerikansk all-American
typiskt exempel epitome
typograf typographer
typografi typography
typografisk typographic
typsnitt typeface
tyrann despot
tyranni dictatorship
tyrannisera bully
tyrannisk tyrannical
tyrannisk gärning tyranny
tyrannosarie tyrannosaurus
tyrannosaurus tyrannosaurus
tysk German
tyska German
Tyskland Germany
tyst unspoken
tyst som en mus quiet as a mouse
tysta shush
tysta ner conceal
tysthet silence
tystlåten taciturn
tystlåtenhet silence
tystnad hush
tystnadsplikt professional secrecy
tyvärr unfortunately
täcka cover
täcka helt bury
täcka med lödder lather
täcka med moln overcloud
täcka med skiffer slate
täcka med tegel tile
täckmantel coverup
täckning covering
täckstift concealer
täckt covered
täckt med topped with
tälja whittle down
tält tent
tälta camp
tältpinne peg
tältsäng cot
tältunderlag ground cloth
tämja domesticate
tämligen fairly
tända light
tända eld på set on fire
tända på kindle
tända på nytt rekindle
tändare lighter
tändas go on
tänder i ett drivhjul teeth of gears
tändmagnet magneto
tändning ignition
tändningsnyckel ignition key
tändsticka match
tändsticksask matchbox
tändsticksträ matchwood
tändstift spark plug
tändved kindling
tänjbar tensile
tänjbarhet ductility
tänka think
tänka efter think
tänka framåt look ahead
tänka igenom think out
tänka om rethink
tänka på think
tänka sig fancy
tänka sig för två gånger think better of it
tänka sig noga för think better of it
tänka ut devise
tänka över think over
tänkande thinking
tänkare thinker
tänkbar conceivable
täppa till occlude
tära på deplete
tärd careworn
tärna tern
tärning dice
tärningsspel craps
tät dense
tätatät tête-à-tête
täthet density
tätningsmaterial sealant
tätt closely
tätt packad compact
tätt sammanhållen close-knit
tätt sammansvetsad close-knit
tätt åtsittande close-fitting
tättsittande close-set
tättsittande halsband choker
tävla compete
tävla med vie with
tävla om compete for
tävlan competition
tävlande contestant
tävling competition
tävlings- competitive
tävlingscyklist cyclist
tävlingsdeltagare contestant
tävlingslöpare racer
toe
tåg train
tågförare motorman
tågtrafik rail traffic
tågvirke cordage
tåhätta toe cap
tåla withstand
tåla tvätt wash
tålamod patience
tålig hardy
tålighet hardiness
tålmodig patient
tånagel toenail
tång pliers
tår tear
tår- lachrymal
tårar tears
tåras water
tårdrypare tearjerker
tårdränkt tearful
tårfylld watery
tårgas tear gas
tårgas på sprayburk Mace
tårta cake