English Czech
nonpareil nemající srovnání
nonparticipant nezúčastněný
nonparticipating neúčastnící se
nonpartisan nestranný
nonparty nestranický
nonpaying neplatící
nonpayment neplacení
nonperformance nesplnění
nonperforming neplnící
nonperishable nepodléhající zkáze
nonpersistent nestálý
nonperson nikdo
nonphysical nehmotný
nonphysically nefyzicky
nonplus slepá ulička
nonplused ohromen
nonplussed zahnaný do slepé uličky
nonpoisonous nejedovatý
nonpolitical nepolitický
nonpolluting neznečišťující
nonporous neporézní
nonportable nepřenosný
nonpracticing necvičící
nonprejudicial bez předsudků
nonprescription nepředepsání
nonprocedural neprocedurální
nonprocedurally neprocedurálně
nonproductive neproduktivní
nonprofessional neprofesionální
nonprofit neziskový
nonprofitable nerentabilní
nonprogrammable neprogramovatelný
nonprogrammer neprogramátor
nonprohibitive tariff neprohibitivní tarif
nonproliferation nešíření
nonpublic neveřejný
nonpunishable beztrestný
nonracial nerasový
nonradioactive neradioaktivní
nonrandom nenáhodný
nonreactive nereaktivní
nonreciprocal opačný vzájemnému
nonreciprocating nevratný
nonrecognition nerozpoznávání
nonrecourse loan půjčka bez rekurzu
nonrecoverable nedobytný
nonrecurring jednorázový
nonrecursive nerekurzivní
nonredeemable neumořitelný
nonrefillable neschopný opětovného naplnění
nonrefundable nesplatitelný
nonreligious nenáboženský
nonrenewable neobnovitelný
nonrepresentational nereprezentativní
nonresident nerezidentní
nonresidential neobytný
nonresidual nereziduální
nonresistance neodporování
nonresistant nevzdorující
nonrestrictive neomezující
nonreturnable nenávratný
nonreversible nevratný
nonrhythmic nerytmický
nonrigid poddajný
nonsalaried neplacený
nonscheduled nepravidelný
nonscientific nevědecký
nonscoring neskórující
nonseasonal nesezónní
nonsectarian nesektářský
nonsecular nesekulární
nonsegmented nerozdělený na části
nonsegregated neoddělený
nonsense nesmysl
nonsensical nesmyslný
nonsensically nesmyslově
nonsensitive necitlivý
nonsequential nenásledný
nonsexist opak sexistického
nonsexual bezpohlavní
nonskid neklouzavý
nonslip neklouzavý
nonsmoker nekuřák
nonsmoking nekouřící
nonsocial nespolečenský
nonspeaking nehovorný
nonspecialist neodborník
nonspecialists amatéři
nonspecializing nespecializující se
nonspecific neurčitý
nonspiritual neduchovní
nonstaining nešpinící se
nonstandard nestandardní
nonstarter nestartující
nonstick nelepivý
nonstop bez zastávky