English Danish
envelope konvolut
Enver Hoxha Enver Hoxha
envious misundelig
environment miljø
environment friendly miljøvenlig
environment market miljømarked
environmental accident miljøulykke
environmental accounting miljøregnskaber
environmental administration institution miljøstyrelse
environmental analysis miljøgennemgang
environmental anxiety ængstelse for miljøet
environmental aspect of human settlements det miljømæssige aspekt af bebyggelse
environmental assessment miljøvurdering
environmental assessment criterion kriterium for miljøvurdering
Environmental Assessment Institute Institut for Miljøvurdering
environmental auditing miljørevision
environmental awareness miljøbevidsthed
environmental change forandring i miljøet
environmental chemicals legislation lovgivning om kemiske stoffer i miljøet
environmental chemistry miljøkemi
environmental citizenship miljøborgerskab
environmental compatibility miljøforenelighed
environmental consequence miljøfølge
environmental conservation bevaring af det naturlige miljø
environmental contingency planning miljømæssig beredskabsplanlægning
environmental control miljøkontrol
environmental cost miljøomkostninger
environmental crime miljøforbrydelse
environmental criminal law miljøstrafferet
environmental criminality miljøkriminalitet
environmental criterion miljøkriterium
environmental culture miljøbevidst kultur
environmental damage miljøskader
environmental data miljødata
environmental development miljøudvikling
environmental economic valuation økonomisk miljøvurdering
environmental economics miljøbesparelser
environmental economics of firms virksomheders miljøbesparelser
environmental economy issue miljøøkonomiske anliggender
environmental education miljøundervisning
environmental engineering miljøteknik
environmental enterprise miljøvirksomhed
environmental ethics miljøetik
environmental friendly procurement miljøvenlig forsyning
environmental fund miljøfond
environmental hazard miljørisiko
environmental health socialmedicin
environmental health hazard risiko for miljø og sundhed
environmental health impact assessment vurdering af indvirkning på miljø og sundhed
environmental health protection beskyttelse af miljø og sundhed
environmental history tidligere miljøforhold
environmental impact miljøindvirkning
environmental impact assessment miljøindvirkningsvurdering
environmental impact of agriculture landbrugets indvirkning på miljøet
environmental impact of aquaculture akvakulturens indvirkning på miljøet
environmental impact of energy energiens indvirkning på miljøet
environmental impact of fishing fiskeriets indvirkning på miljøet
environmental impact of forestry skovbrugets indvirkning på miljøet
environmental impact of households husholdningernes indvirkning på miljøet
environmental impact of industry industriens indvirkning på miljøet
environmental impact of recreation fritidsaktiviteters indvirkning på miljøet
environmental impact of tourism turismens indvirkning på miljøet
environmental impact of transport transportens indvirkning på miljøet
environmental impact statement miljøredegørelse
environmental impact study undersøgelse af indvirkningen på miljøet
environmental incentive tilskyndelse til miljøvenlighed
environmental index miljøindeks
environmental indicator miljøindikator
environmental industry miljøindustri
environmental informatics miljøinformatik
environmental information miljøoplysning
environmental information network miljøoplysningsnet
environmental information system miljøoplysningssystem
environmental investment miljøinvestering
environmental law miljølovgivning
environmental law enforcement håndhævelse af miljølovgivningen
environmental legislation miljølovgivning
environmental legislation on agriculture miljølovgivning vedrørende landbruget
environmental legislative process miljølovgivningsproces
environmental liability miljøansvar
environmental licence miljøtilladelse
environmental management miljøstyring
environmental medicine miljømedicin
environmental misconduct miljømæssig forseelse
environmental monitoring miljøovervågning
Environmental movement Miljøbevægelse
environmental noise støj i omgivelserne
environmental occupation beskæftigelse inden for miljø
environmental perception miljøforståelse
environmental plan miljøplan
environmental planning miljøplanlægning
environmental policy miljøpolitik
environmental policy instrument miljøpolitisk instrument
environmental pollution miljøforurening
environmental priority prioritering på miljøområdet
environmental problem solving løsning af miljøproblem
environmental programme miljøprogram
environmental protection miljøbeskyttelse
environmental protection agency miljøstyrelse
environmental protection association miljøbeskyttelsessammenslutning
environmental protection cost omkostninger ved miljøbeskyttelse
environmental protection in the enterprise miljøbeskyttelse inden for virksomheden
environmental protection order miljøbeskyttelsesforskrifter
environmental protection organisation miljøbeskyttelsesorganisation
environmental protection regulation miljøbeskyttelsesforordning
environmental protection technology miljøbeskyttelsesteknik
environmental psychology miljøpsykologi
environmental quality miljøkvalitet
environmental quality criterion miljøkvalitetskriterium
environmental quality objective miljøkvalitetsmål
environmental quality standard miljøkvalitetsnorm
environmental report miljøredegørelse
environmental research miljøforskning
environmental risk miljørisiko
environmental risk assessment miljørisikovurdering
environmental science miljøkundskab
environmental security miljøsikkerhed
environmental specimen bank miljøprøvebank
environmental statement miljøredegørelse
environmental statistics miljøstatistik
environmental stock exchange miljøbørs
environmental study miljøundersøgelse
environmental subsidy miljøtilskud
environmental sustainable architecture miljøvenlig arkitektur
environmental tax miljøafgift
environmental teaching miljøundervisning
environmental technology miljøteknologi
environmental terminology miljøterminologi
environmental training miljøundervisning
environmental warfare økologisk krigsførelse
environmentalism der betragter miljøet som den afgørende faktor fo
environmentally dangerous substance miljøfarligt stof
environmentally friendly miljøvenlig
environmentally friendly management miljøvenlig forvaltning
environmentally friendly product miljøvenligt produkt
environmentally related disease miljøbetinget sygdom
environmentally responsible behaviour miljøbevidst adfærd
environmentally unfriendly firm miljøfjendtlig virksomhed
environs omgivelse
envoy bud
envy misundelse
Enya Enya
Enyo Bellona
Enzo Ferrari Enzo Ferrari
enzyme enzym
Enûma Eliš Enuma Elish
Eocene Eocæn
Eochaid Buide Eochaid I af Dalriada
Eoin Colfer Eoin Colfer
Eon Æon
EON Productions EON Productions
EORTC Kræft
Eos Eos
Ephebophilia Efebofili
Ephemeride Tidsstandard
Ephemeroptera Døgnflue
Ephesians Efeserbrevet
Ephesus Efesus
Ephialtes Ephialtes fra Trachis
Ephialtes of Athens Ephialtes fra Trachis
Ephialtes of Trachis Ephialtes fra Trachis
Ephor Efor
Ephorus Efor
Ephraim Efraim
Epic Movie Epic Movie
Epic of Gilgamesh Digtet om Gilgamesh
Epic of Manas Manas