English Danish
ewe moderfår
Ewe language Ewe
Ewe people Ewe
Ewok Ewok
Ex Volt
exact rigtig
exact science eksakt videnskab
exactly præcis
exaggerate overdrive
Exaggerated feelings of self-importance Egoisme
examination undersøgelse
examine undersøge
example eksempel
Excaliber Excalibur
Excalibur Excalibur
Excalibur Hotel and Casino Excalibur
excavated hole udgravet hul
excavation udgravning
excavation heap udgravningsbunke
excavation side udgravningsside
excavation site udvindingsområde
exceed overgå
Excellence Dyd
Excellency excellence
except undtagen
exception undtagelse
exception that proves the rule undtagelsen bekræfter regelen
exceptional tax ekstraordinær afgift
exceptionally undtagelsesvis
Excess of weight Overvægt
excessive height of chimney stacks overdreven skorstenshøjde
exchange policy valutapolitik
Exchangeable image file format EXIF
excite oprøre
excited ophidset
exciting spændende
exclamation mark udråbstegn
exclude eksludere
exclusionary eksklusiv
exclusively kun
Excommunication Ekskommunikation
excoriate skælde ud
excursion udflugt
excuse undskylde
excuse me undskyld
Execution by burning Brænding på bål
Execution by firing squad Skydning
Execution by shooting Skydning
executioner bøddel
Executive Udøvende magt
executive order dekret
Executive Orders Udøvende magt
Executive producer Producent
exercise øvelse
exertion anstrengelse
Exeter Exeter
Exeter Cathedral Katedralen i Exeter
exhaust device udstødningsanordning
exhaust gas udstødningsgas
Exhaust gas recirculation Egr ventil
exhaust pipe udblæsningsrør
exhibit bevismateriale
exhibition undstilling
Exhibitionism Ekshibitionisme
exile eksil
Exion Punkt
exist eksistere
existence eksistens
Existential quantification Eksistenskvantor
Existentialism Eksistentialisme
existing chemical eksisterende kemiske stoffer
exit udgang
Exmoor Exmoor
Exmoor Pony Exmoor
Exodus Anden Mosebog
exorbitant eksorbitant
Exotic baryon Eksotisk baryon
Exotic meson Eksotisk meson
exotic species eksotiske arter
Expanded Polystyrene Flamingo
Expanded Universe Expanded Universe
expanse vidde
expansion udvidelse
Expansion pack Udvidelsespakke
Expansion sleeve Allonge
expatriate forvise
Expediency Discernment Council Fremskyndelsesrådet
Expedition Robinson Robinson Ekspeditionen
Expendable launch system Vektor
expenditure udgifter
expenses udgift
expensive dyr
experience erfaring
experiment eksperiment
Experimental archaeology Eksperimentel arkæologi
Experimental logic Experimentelle logik
experimental study eksperimentel undersøgelse
expert system ekspertsystem
expire
explain forklare
explanation forklaring
Explanatory text Script-sprog
explicit udtrykkelig
explode afsløre
Exploding whale Sprængt hval
exploit udbytte
exploitation of underground water udnyttelse af grundvand
exploration efterforskning
Exploratory operation Meningsmåling
explore udforske
explosion eksplosion
explosive eksplosiver
Explosive belt Bombebælte
Explosive material Sprængstof
Explosive-cartridge fastening tool Sømpistol
Expo Verdensudstilling
exponent eksponent
Exponential function Eksponentialfunktion
Exponentiation Potens
export eksport
export licence eksportlicens
export of hazardous wastes eksport af farligt affald
exposition undstilling
Exposition Universelle Verdensudstilling
exposure eksponering
Exposure value Eksponeringsværdi
express oneself udtrykke sig
expression udtryk
Expressionism Ekspressionisme
Expressionist architecture Ekspressionisme
expressway motorvej
expropriation ekspropriering
Extended Industry Standard Architecture Extended Industry Standard Architecture
Extended maternity leave Barselsorlov
Extended paternity leave Barselsorlov
Extended play Ep
Extensible Application Markup Language XAML
Extensible Authentication Protocol EAP
Extensible Messaging and Presence Protocol Jabber
Extensible Stylesheet Language XSL
extension forlængelse
extensive ekstensiv
extensive cattle farming ekstensiv kvægavl
external ydre
External cost Eksternaliteter
External rotation Rotation
externality eksternalitet
Externally heated arc Lysbue
extinct species uddøde arter
extinction uddøen
Extinction event Uddød
extinguish udrydde
extortion afpresning
extra ekstra
extra- ekstra-
extraction ekstraktion
extractive industry udvindingsindustrien
Extractive metallurgy Metaludvinding
extraordinary ekstraordinær
extrasensory perception extra-sensorisk perception
Extraterrestrial life Liv i rummet
Extraterrestrial life in culture Liv i rummet
Extraversion and introversion Extravert
Extraversion vs Introversion Extravert
Extreme Championship Wrestling ECW
Extreme martial arts Xtreme Martial Arts
Extreme metal Ekstremmetal
Extreme Programming Extreme Programming
extreme sport ekstremsport
Extremely Loud and Incredibly Close Ekstremt højt og utrolig tæt på
Ey Reqîb Ey Reqîb
eye øje
Eye color Øjenfarve
Eye colour Øjenfarve
eye contact øjenkontakt
eye for an eye øje for øje
eye for an eye, a tooth for a tooth øje for øje, tand for tand
Eye liner Eyeliner
Eye of day Solen
Eye-dropper Pipette
Eye-shadow Eyeliner
eyeball øjeæble
eyebrow øjenbryn
eyelash øjenvippe
eyelid øjelåg
Eyerie Melodi
Eyes Wide Shut Eyes Wide Shut
eyesight syn
Eystein I of Norway Øystein Magnusson
Eystein II of Norway Øystein Haraldsson
Eysturoy Eysturoy
Eyvindr skáldaspillir Eyvind Skaldaspillir
Ezekiel Ezekiel
Ezer Weizman Ezer Weizman
Ezra Pound Ezra Pound
Ełk Ełk