Search term Abdrift has 4 results
Jump to
DE German EN English
Abdrift {m} drift
Abdrift (n) [Fliegersprache] {m} drift (n) [Fliegersprache]
Abdrift (n) [Fliegersprache] {m} leeway (n) [Fliegersprache]
Abdrift (n) [nautisch] {m} leeway (n) [nautisch]

German English translations

DE Synonyms for abdrift EN Translations
Richtungsänderung [Abweichung] turnaround
Abspannung [Abweichung] guy (informal)
Kursabweichung [Abweichung] price deviation