Search term abgießen has 8 results
DEGermanENEnglish
abgießen(v)[Wein]
 • abgegossen
 • gießt ab
 • gießen ab
 • gossest ab
 • gossen ab
 • gieß(e) ab
decant(v)[Wein]
 • decanted
 • decant
 • decant
 • decanted
 • decanted
abgießen(v)[kulinarisch]
 • abgegossen
 • gießt ab
 • gießen ab
 • gossest ab
 • gossen ab
 • gieß(e) ab
drain(v)[kulinarisch]
 • drained
 • drain
 • drain
 • drained
 • drained
abgießen(v)[kulinarisch] drain off(v)[kulinarisch]
abgießen(v)[kulinarisch]
 • abgegossen
 • gießt ab
 • gießen ab
 • gossest ab
 • gossen ab
 • gieß(e) ab
strain(v)[kulinarisch]
 • strained
 • strain
 • strain
 • strained
 • strained
abgießen(v)[kulinarisch] strain off(v)[kulinarisch]
DEGermanENEnglish
abgießen(v)[kulinarisch] strain away(v)[kulinarisch]
abgießen
 • abgegossen
 • gießt ab
 • gießen ab
 • gossest ab
 • gossen ab
 • gieß(e) ab
decant
 • decanted
 • decant
 • decant
 • decanted
 • decanted
abgießen pour off

German English translations

DESynonyms for abgießenENTranslations
leeren[weggießen]clean out
entleeren[weggießen]empty
vergießen[weggießen]weep
ausgießen[weggießen]poor out
ausschütten[weggießen]spill out
verschütten[weggießen]slop
zahlen[weggießen]pay
auskippen[weggießen]dump
ausleeren[weggießen]feceate(v)
wegschütten[weggießen]pour away
umschütten[weggießen]spill
entladen[entleeren]unloaded
rekonstruieren[kopieren]retrace
wiedergeben[kopieren]reproduce
abbilden[kopieren]map
abnehmen[kopieren]take-off
abziehen[kopieren]strip off
imitieren[kopieren]mimic
nachahmen[kopieren]mock
reproduzieren[kopieren]make a copy of