Search term aussteigen lassen has 3 results
Jump to

DEENTranslations for aussteigen

aussteigen(v)[Bahnlinien] get down(v)[Bahnlinien]
aussteigen(v)[Bus] get down(v)[Bus]
aussteigen(v)[Bus]
 • ausgestiegen
 • steigst aus
 • steigen aus
 • stiegst aus
 • stiegen aus
 • steig(e) aus
dismount(v)[Bus]
 • dismounted
 • dismount
 • dismount
 • dismounted
 • dismounted
aussteigen(v)[Bahnlinien]
 • ausgestiegen
 • steigst aus
 • steigen aus
 • stiegst aus
 • stiegen aus
 • steig(e) aus
detrain(v)[Bahnlinien]
 • detrained
 • detrain
 • detrain
 • detrained
 • detrained
aussteigen(v)[Bahnlinien]
 • ausgestiegen
 • steigst aus
 • steigen aus
 • stiegst aus
 • stiegen aus
 • steig(e) aus
alight(v)[Bahnlinien](formal)
 • alighted
 • alight
 • alight
 • alighted
 • alighted
aussteigen(v) get out(v)
aussteigen
 • ausgestiegen
 • steigst aus
 • steigen aus
 • stiegst aus
 • stiegen aus
 • steig(e) aus
disembark
 • disembarked
 • disembark
 • disembark
 • disembarked
 • disembarked
aussteigen
 • ausgestiegen
 • steigst aus
 • steigen aus
 • stiegst aus
 • stiegen aus
 • steig(e) aus
exit
 • exited
 • exit
 • exit
 • exited
 • exited
aussteigen get out
aussteigen bail out

DEENTranslations for lassen

lassen(v)[Stück]
 • gelassen
 • lässt
 • lassen
 • ließest
 • ließen
 • lass
leave(v)[Stück]
 • left
 • leave
 • leave
 • left
 • left
lassen(v)[Erlaubnis] grant permission to(v)[Erlaubnis]
lassen(v)[Mathematik]
 • gelassen
 • lässt
 • lassen
 • ließest
 • ließen
 • lass
suppose(v)[Mathematik]
 • supposed
 • suppose
 • suppose
 • supposed
 • supposed
lassen(v)[Stück] leave over(v)[Stück]
lassen(v)[Erlaubnis]
 • gelassen
 • lässt
 • lassen
 • ließest
 • ließen
 • lass
permit(v)[Erlaubnis]
 • permitted
 • permit
 • permit
 • permitted
 • permitted
lassen(v)
 • gelassen
 • lässt
 • lassen
 • ließest
 • ließen
 • lass
have(v)
 • had
 • have
 • have
 • had
 • had
lassen(v)
 • gelassen
 • lässt
 • lassen
 • ließest
 • ließen
 • lass
make(v)
 • made
 • make
 • make
 • made
 • made
lassen(v)[etwas nicht tun]
 • gelassen
 • lässt
 • lassen
 • ließest
 • ließen
 • lass
quit(v)[etwas nicht tun]
 • quitted
 • quit
 • quit
 • quitted
 • quitted
lassen(v)[etwas nicht tun]
 • gelassen
 • lässt
 • lassen
 • ließest
 • ließen
 • lass
stop(v)[etwas nicht tun]
 • stopped
 • stop
 • stop
 • stopped
 • stopped
lassen(v)
 • gelassen
 • lässt
 • lassen
 • ließest
 • ließen
 • lass
let(v)
 • let
 • let
 • let
 • let
 • let