Search term Bass voice has one result
Jump to
EN English DE German
Bass voice Bassstimme

EN DE Translations for bass

bass Bassist {m}
bass (n) [zoology] Seebarsch (n) {m} [zoology]
bass Tiefen
bass Tiefton
bass Barsch {m} (m)
bass (n) Barsch (n) {m} (m)
bass Bass {m}
bass (n) Bass (n) {m}
bass (adj n) [clef sign] Baßschlüssel (adj n) [clef sign] (adj n)
bass (adj n) [clef sign] Bassschlüssel (adj n) [clef sign] (adj n)

EN DE Translations for voice

to voice (v) [feelings]
 • voiced
 • voice
 • voice
 • voiced
 • voiced
äußern (v) [feelings]
 • geäußert
 • äußerst
 • äußern
 • äußertest
 • äußerten
 • äuß(e)re
to voice (v) [feelings]
 • voiced
 • voice
 • voice
 • voiced
 • voiced
ausdrücken (v) [feelings]
 • ausgedrückt
 • drückst aus
 • drücken aus
 • drücktest aus
 • drückten aus
 • drück(e) aus
to voice (v) [feelings] zum Ausdruck bringen (v) [feelings]
voice Sprache {f}
voice (v) Sprache (v) {f}
voice Sprechen {n}
voice (n) [grammar] Form (n) {f} [grammar]
voice (n) Stimme (n) {f}
voice (v) Stimme (v) {f}
voice (n) [physiology] Stimme (n) {f} [physiology]