Search term beater has 19 results
EN English DE German
beater Schlägel
beater Rührbesen
beater Patsche
beater (n) [a kitchen implement for mixing] Quirl (n) [a kitchen implement for mixing] (m)
beater Quirl (m)
beater Treiber
beater (n) [a kitchen implement for mixing] Schneebesen (n) {m} [a kitchen implement for mixing]
beater Schaufel {f}
beater Stampfer {m}
beater Hammer {m}
beater Gurke {f}
beater (n) [man] Schläger (n) {m} [man]
beater Kiste {f}
beater (n) Treiber (n)