Search term Bericht has 18 results
DE German EN English
Bericht (n) [Beschreibung] {m} description (n) [Beschreibung]
Bericht (n) [Ereignis] {m} tale (n) [Ereignis]
Bericht (n) [Ereignis] {m} narrative (n) [Ereignis]
Bericht (n) [Ereignis] {m} account (n) [Ereignis]
Bericht (n) [Zeitung] {m} article (n) [Zeitung]
DE German EN English
Bericht (n) [Ereignis] {m} story (n) [Ereignis]
Bericht (n) [Zeitung] {m} story (n) [Zeitung]
Bericht (n) {m} record (n)
Bericht (n) {m} account (n)
Bericht (n) [Beschreibung] {m} account (n) [Beschreibung]
Bericht (n) {m} report (n)
Bericht (n) [Schriftstellerei] {m} report (n) [Schriftstellerei]
Bericht (n) [Beschreibung] {m} report (n) [Beschreibung]
Bericht (v) {m} report (v)
Bericht {m} dispatch
Bericht {m} review
Bericht {m} proceedings
Bericht {m} write-up

German English translations

DE Synonyms for bericht EN Translations
Werk [Abhandlung] n nhà máy
Erzählung [Abhandlung] f lịch sử
Broschüre [Abhandlung] f cuốn sách nhỏ (n)
Bestseller [Abhandlung] m hàng bán chạy nhất (n)
Band [Abhandlung] n ruy-băng (n v)
Buch [Abhandlung] n Sách
Text [Abhandlung] m bài đọc (n v)
Artikel [Abhandlung] m mạo từ
Arbeit [Abhandlung] f việc làm
Dokumentation [Bericht] f phim tài liệu (adj n)
Verantwortung [Bericht] f trách nhiệm (n)
Nachricht [Bericht] f tin tức
Meldung [Bericht] f bản báo cáo (v n)
Mitteilung [Bericht] f bản báo cáo (v n)
Reportage [Bericht] f bản báo cáo (v n)
Ansicht [Bericht] f ý kiến
Roman [Erzählung] m Tiểu thuyết
Handlung [Erzählung] f hành động
Biografie [Erzählung] f tiểu sử
Märchen [Erzählung] n truyện dân gian (n)