Search term bitten has 20 results
DE German EN English
bitten (v) [fragen]
 • gebeten
 • bittest
 • bitten
 • batest
 • baten
 • bitte
implore (v) [fragen]
 • implored
 • implore
 • implore
 • implored
 • implored
bitten (v) [Gast]
 • gebeten
 • bittest
 • bitten
 • batest
 • baten
 • bitte
invite (v) [Gast]
 • invited
 • invite
 • invite
 • invited
 • invited
bitten (v) [helfen] call on (v) [helfen]
bitten (v) [aufrufen] call on (v) [aufrufen]
bitten (v) [aufrufen] ask formally (v) [aufrufen]
bitten (v) [helfen] call upon (v) [helfen]
bitten (v) [aufrufen] call upon (v) [aufrufen]
bitten (v) [helfen]
 • gebeten
 • bittest
 • bitten
 • batest
 • baten
 • bitte
request (v) [helfen]
 • requested
 • request
 • request
 • requested
 • requested
bitten (v) [fragen]
 • gebeten
 • bittest
 • bitten
 • batest
 • baten
 • bitte
entreat (v) [fragen]
 • entreated
 • entreat
 • entreat
 • entreated
 • entreated
bitten (v) [fragen]
 • gebeten
 • bittest
 • bitten
 • batest
 • baten
 • bitte
beg (v) [fragen]
 • begged
 • beg
 • beg
 • begged
 • begged
bitten (v) [höflich]
 • gebeten
 • bittest
 • bitten
 • batest
 • baten
 • bitte
please (v) [höflich]
 • pleased
 • please
 • please
 • pleased
 • pleased
bitten (v) [höflich]
 • gebeten
 • bittest
 • bitten
 • batest
 • baten
 • bitte
ask (v) [höflich]
 • asked
 • ask
 • ask
 • asked
 • asked
bitten (v) [Gast]
 • gebeten
 • bittest
 • bitten
 • batest
 • baten
 • bitte
ask (v) [Gast]
 • asked
 • ask
 • ask
 • asked
 • asked
bitten
 • gebeten
 • bittest
 • bitten
 • batest
 • baten
 • bitte
pray
 • prayed
 • pray
 • pray
 • prayed
 • prayed
bitten
 • gebeten
 • bittest
 • bitten
 • batest
 • baten
 • bitte
ask
 • asked
 • ask
 • ask
 • asked
 • asked
bitten
 • gebeten
 • bittest
 • bitten
 • batest
 • baten
 • bitte
sue
 • sued
 • sue
 • sue
 • sued
 • sued
bitten on)

German English translations

DE Synonyms for bitten EN Translations
ersuchen [beten] pedir
anrufen [beten] invocar
flehen [beten] suplicar
bedrängen [beten] agobiar
appellieren [beten] apelar una sentencia
anflehen [beten] suplicar
laden [einladen] cargar
zitieren [einladen] citar
bescheiden [einladen] modesto
bestellen [einladen] pedir
vorladen [einladen] citar
kommen lassen [einladen] pedir ayuda a
gebieten [Anweisung erteilen] ordenar
bestimmen [Anweisung erteilen] determinar
verfügen [Anweisung erteilen] decretar
festlegen [Anweisung erteilen] fijar
befehlen [Anweisung erteilen] ordenar
anordnen [Anweisung erteilen] colocar en orden
beauftragen [Anweisung erteilen] encargar
auftragen [Anweisung erteilen] gastar