Search term der Kongress has one result
Jump to
DEGermanENEnglish
der Kongress Congress

DEENTranslations for der

der(o)[Relativpron. - Subjekt - Sing.] which(o)[Relativpron. - Subjekt - Sing.]
der(o)[Relativpron. - Objekt - Sing.] that(o)[Relativpron. - Objekt - Sing.]
der(o)[Relativpron. - Subjekt - Sing.] that(o)[Relativpron. - Subjekt - Sing.]
der(o)[Relativpron. - indir. Obj. - Sing.] that(o)[Relativpron. - indir. Obj. - Sing.]
der(a)[indikatives Determinativ - sing.] that(a)[indikatives Determinativ - sing.]
der(o)[Relativpron. - Substitut - Sing.] which(o)[Relativpron. - Substitut - Sing.]
der(o)[Relativpron. - Subjekt - Sing.] who(o)[Relativpron. - Subjekt - Sing.]
der(o)[Relativpron. - indir. Obj. - Sing.] who(o)[Relativpron. - indir. Obj. - Sing.]
der(o)[Relativpron. - Objekt - Sing.] which(o)[Relativpron. - Objekt - Sing.]
der(o)[Relativpron. - indir. Obj. - Sing.] whom(o)[Relativpron. - indir. Obj. - Sing.](formal)

DEENTranslations for kongress

Kongress(n)[Politik - USA]{m} Congress(n)[Politik - USA]
Kongress(n)[Tagung]{m} congress(n)[Tagung]
Kongress(n)[Beratung]{m} congress(n)[Beratung]
Kongress{m} conference
Kongress{m} convention
Kongress(n)[the two legislative bodies of the USA]{m} Congress(n)[the two legislative bodies of the USA]