Search term desert has 35 results
EN English DE German
desert Öde
desert unfruchtbar
desert unbewohnt
desert
 • deserted
 • desert
 • desert
 • deserted
 • deserted
flüchten
 • geflüchtet
 • flüchtest
 • flüchten
 • flüchtetest
 • flüchteten
 • flüchte
desert im Stich lassen
EN English DE German
desert untreu werden
desert sich absetzen
desert wüst
desert
 • deserted
 • desert
 • desert
 • deserted
 • deserted
fernbleiben
 • ferngeblieben
 • bleibst fern
 • bleiben fern
 • bliebst fern
 • blieben fern
 • bleib(e) fern
desert (n) [geology] Wüste (n) {f} [geology]
desert fahnenflüchtig werden
desert Wüstenei
desert Trockengebiet
desert Wüsten...
desert sich von der Truppe entfernen
desert Fahnenflucht begehen
desert die Truppe verlassen
desert sich von der Truppe absetzen
desert (v) [fall away] abtrünnig werden (v) [fall away]
desert
 • deserted
 • desert
 • desert
 • deserted
 • deserted
verlassen
 • verlassen
 • verlassen
 • verlässt
 • verließest
 • verließen
 • verlass
desert (v) [leave behind]
 • deserted
 • desert
 • desert
 • deserted
 • deserted
verlassen (v) [leave behind]
 • verlassen
 • verlassen
 • verlässt
 • verließest
 • verließen
 • verlass
desert
 • deserted
 • desert
 • desert
 • deserted
 • deserted
zurücklassen
 • zurückgelassen
 • lassen zurück
 • lässt zurück
 • ließen zurück
 • ließest zurück
 • lass zurück
desert (v) [fall away]
 • deserted
 • desert
 • desert
 • deserted
 • deserted
abfallen (v) [fall away]
 • abgefallen
 • fallen ab
 • fällst ab
 • fielen ab
 • fielst ab
 • fall(e) ab
desert Ödland {n}
desert (v)
 • deserted
 • desert
 • desert
 • deserted
 • deserted
desertieren (v)
 • desertiert
 • desertieren
 • desertierst
 • desertiertest
 • desertierten
 • desertiere
desert (v) [military]
 • deserted
 • desert
 • desert
 • deserted
 • deserted
desertieren (v) [military]
 • desertiert
 • desertieren
 • desertierst
 • desertiertest
 • desertierten
 • desertiere
desert
 • deserted
 • desert
 • desert
 • deserted
 • deserted
überlaufen
 • überlaufen
 • überläufst
 • überlaufen
 • überliefen
 • überliefst
 • überlauf(e)
desert
 • deserted
 • desert
 • desert
 • deserted
 • deserted
abhauen
 • abgehauen
 • hauen ab
 • haust ab
 • hautest ab
 • hauten ab
 • haue ab
desert (v) [leave behind]
 • deserted
 • desert
 • desert
 • deserted
 • deserted
aufgeben (v) [leave behind]
 • aufgegeben
 • geben auf
 • gibst auf
 • gaben auf
 • gabst auf
 • gib auf
desert (a) [soil] ausgetrocknet (a) [soil]
desert (a) [soil] dürr (a) [soil]
desert (a) [soil] trocken (a) [soil]
desert (a) [soil] verdorrt (a) [soil]
desert (n) Wüste (n) {f}
desert (n adj v) [barren area] Wüste (n adj v) {f} [barren area]