Search term detach has 21 results
EN English DE German
detach (v)
 • detached
 • detach
 • detach
 • detached
 • detached
absatteln (v)
 • abgesattelt
 • sattelst ab
 • satteln ab
 • sattelten ab
 • satteltest ab
 • sattle ab
detach lösen (Verbindung)
detach (a trailer) abkuppeln
detach lösen,abnehmen
detach (v)
 • detached
 • detach
 • detach
 • detached
 • detached
detachieren (v)
 • detachiert
 • detachieren
 • detachierst
 • detachiertest
 • detachierten
 • detachiere
EN English DE German
detach (v) [to take apart or take off]
 • detached
 • detach
 • detach
 • detached
 • detached
herausnehmen (v) [to take apart or take off]
 • herausgenommen
 • nehmen heraus
 • nimmst heraus
 • nahmen heraus
 • nahmst heraus
 • nimm heraus
detach
 • detached
 • detach
 • detach
 • detached
 • detached
herausnehmen
 • herausgenommen
 • nehmen heraus
 • nimmst heraus
 • nahmen heraus
 • nahmst heraus
 • nimm heraus
detach (v) [to take apart or take off]
 • detached
 • detach
 • detach
 • detached
 • detached
losmachen (v) [to take apart or take off]
 • losgemacht
 • machen los
 • machst los
 • machten los
 • machtest los
 • mach(e) los
detach (v) [to take apart or take off]
 • detached
 • detach
 • detach
 • detached
 • detached
loslösen (v) [to take apart or take off]
 • losgelöst
 • löst los
 • lösen los
 • lösten los
 • löstest los
 • lös(e) los
detach (v) [to take apart or take off]
 • detached
 • detach
 • detach
 • detached
 • detached
abtrennen (v) [to take apart or take off]
 • abgetrennt
 • trennst ab
 • trennen ab
 • trennten ab
 • trenntest ab
 • trenn(e) ab
detach (v) [general]
 • detached
 • detach
 • detach
 • detached
 • detached
abtrennen (v) [general]
 • abgetrennt
 • trennst ab
 • trennen ab
 • trennten ab
 • trenntest ab
 • trenn(e) ab
detach
 • detached
 • detach
 • detach
 • detached
 • detached
abbauen
 • abgebaut
 • baust ab
 • bauen ab
 • bautest ab
 • bauten ab
 • bau(e) ab
detach
 • detached
 • detach
 • detach
 • detached
 • detached
absatteln
 • abgesattelt
 • sattelst ab
 • satteln ab
 • sattelten ab
 • satteltest ab
 • sattle ab
detach (v) [to take apart or take off]
 • detached
 • detach
 • detach
 • detached
 • detached
ablösen (v) [to take apart or take off]
 • abgelöst
 • löst ab
 • lösen ab
 • löstest ab
 • lösten ab
 • lös(e) ab
detach (v)
 • detached
 • detach
 • detach
 • detached
 • detached
abkuppeln (v)
 • abgekuppelt
 • kuppelst ab
 • kuppeln ab
 • kuppelten ab
 • kuppeltest ab
 • kupple ab
detach (v) [to take apart or take off]
 • detached
 • detach
 • detach
 • detached
 • detached
lösen (v) [to take apart or take off] (sich)
 • gelöst
 • lösen
 • löst
 • löstest
 • lösten
 • lös(e)
detach (v)
 • detached
 • detach
 • detach
 • detached
 • detached
lösen (v) (sich)
 • gelöst
 • lösen
 • löst
 • löstest
 • lösten
 • lös(e)
detach (v) [to take apart or take off]
 • detached
 • detach
 • detach
 • detached
 • detached
entfernen (v) [to take apart or take off]
 • entfernt
 • entfernen
 • entfernst
 • entferntest
 • entfernten
 • entfern(e)
detach (v)
 • detached
 • detach
 • detach
 • detached
 • detached
entfernen (v)
 • entfernt
 • entfernen
 • entfernst
 • entferntest
 • entfernten
 • entfern(e)
detach (v)
 • detached
 • detach
 • detach
 • detached
 • detached
abnehmen (v)
 • abgenommen
 • nehmen ab
 • nimmst ab
 • nahmst ab
 • nahmen ab
 • nimm ab
detach
 • detached
 • detach
 • detach
 • detached
 • detached
abnehmen
 • abgenommen
 • nehmen ab
 • nimmst ab
 • nahmst ab
 • nahmen ab
 • nimm ab