Search term digestion mix has 2 results
Jump to

EN DE Translations for digestion

EN DE Translations for mix

mix
 • mixed
 • mix
 • mix
 • mixed
 • mixed
verbinden
 • verbunden
 • verbindest
 • verbinden
 • verbandest
 • verbanden
 • verbind(e)
mix
 • mixed
 • mix
 • mix
 • mixed
 • mixed
anmachen
 • angemacht
 • machst an
 • machen an
 • machtest an
 • machten an
 • mach(e) an
mix (n) Mischung (n) {f}
mix Ansatz {m}
to mix (v) [liquid]
 • mixed
 • mix
 • mix
 • mixed
 • mixed
rühren (v) [liquid]
 • gerührt
 • rühren
 • rührst
 • rührtest
 • rührten
 • rühr(e)
to mix (v) [liquid]
 • mixed
 • mix
 • mix
 • mixed
 • mixed
umrühren (v) [liquid]
 • umgerührt
 • rühren um
 • rührst um
 • rührten um
 • rührtest um
 • rühr(e) um
mix (v)
 • mixed
 • mix
 • mix
 • mixed
 • mixed
mischen (v)
 • gemischt
 • mischen
 • mischst
 • mischten
 • mischtest
 • misch(e)
to mix (v) [substance]
 • mixed
 • mix
 • mix
 • mixed
 • mixed
mischen (v) [substance]
 • gemischt
 • mischen
 • mischst
 • mischten
 • mischtest
 • misch(e)
mix Gemenge {n}
mix
 • mixed
 • mix
 • mix
 • mixed
 • mixed
anrühren
 • angerührt
 • rühren an
 • rührst an
 • rührten an
 • rührtest an
 • rühr(e) an