Search term dispute has 29 results
ENEnglishDEGerman
dispute Handel{m}
dispute zanken (sich)
dispute streiten (sich)
dispute Streit, Streitfall
dispute(v)
 • disputed
 • dispute
 • dispute
 • disputed
 • disputed
disputieren(v)
 • disputiert
 • disputierst
 • disputieren
 • disputierten
 • disputiertest
 • disputiere
ENEnglishDEGerman
dispute
 • disputed
 • dispute
 • dispute
 • disputed
 • disputed
disputieren
 • disputiert
 • disputierst
 • disputieren
 • disputierten
 • disputiertest
 • disputiere
dispute
 • disputed
 • dispute
 • dispute
 • disputed
 • disputed
anfechten
 • angefochten
 • fichtst an
 • fechten an
 • fochten an
 • fochtest an
 • ficht an
dispute
 • disputed
 • dispute
 • dispute
 • disputed
 • disputed
abstreiten
 • abgestritten
 • streiten ab
 • streitest ab
 • stritten ab
 • stritt(e)st ab
 • streit(e) ab
dispute(n v)[argument, failure to agree] Disput(n v){m}[argument, failure to agree]
dispute(n) Disput(n){m}
dispute Disput{m}
dispute
 • disputed
 • dispute
 • dispute
 • disputed
 • disputed
ausdiskutieren
 • ausdiskutiert
 • diskutieren aus
 • diskutierst aus
 • diskutierten aus
 • diskutiertest aus
 • diskutiere aus
dispute Zwist{m}
dispute Streitigkeit{f}
dispute Strauß{m}
dispute(v)[disagreement]
 • disputed
 • dispute
 • dispute
 • disputed
 • disputed
bestreiten(v)[disagreement]
 • bestritten
 • bestreitest
 • bestreiten
 • bestritt(e)st
 • bestritten
 • bestreit(e)
dispute Streitfrage{f}
dispute(v) Streitfall(v)(m)
dispute Streitfall(m)
dispute(n)[words] Auseinandersetzung(n){f}[words]
dispute(n) Auseinandersetzung(n){f}
dispute(v)[words]
 • disputed
 • dispute
 • dispute
 • disputed
 • disputed
zanken(v)[words]
 • gezankt
 • zanken
 • zankst
 • zankten
 • zanktest
 • zank(e)
dispute(v)[words]
 • disputed
 • dispute
 • dispute
 • disputed
 • disputed
diskutieren(v)[words]
 • diskutiert
 • diskutieren
 • diskutierst
 • diskutierten
 • diskutiertest
 • diskutiere
dispute Wortwechsel{m}
dispute(v)[words]
 • disputed
 • dispute
 • dispute
 • disputed
 • disputed
streiten(v)[words](sich)
 • gestritten
 • streitest
 • streiten
 • stritt(e)st
 • stritten
 • streit(e)
dispute(n)[words] Streit(n){m}[words]
dispute(n v)[argument, failure to agree] Streit(n v){m}[argument, failure to agree]
dispute(v) Streit(v){m}
dispute(n) Streit(n){m}