Search term drift has 59 results
EN English DE German
drift (n) Wehe (n) {f}
drift Treiber
drift Ziehen {n}
drift Bohrer (m)
drift
 • drifted
 • drift
 • drift
 • drifted
 • drifted
weglaufen
 • weggelaufen
 • läufst weg
 • laufen weg
 • liefst weg
 • liefen weg
 • lauf(e) weg
EN English DE German
drift Dorn {m}
drift Stollen {m}
drift Abtrieb
drift
 • drifted
 • drift
 • drift
 • drifted
 • drifted
wehen
 • geweht
 • wehst
 • wehen
 • wehten
 • wehe
drift
 • drifted
 • drift
 • drift
 • drifted
 • drifted
wandern
 • gewandert
 • wanderst
 • wandern
 • wandertest
 • wanderten
 • wand(e)re
drift (v)
 • drifted
 • drift
 • drift
 • drifted
 • drifted
abdriften (v)
 • abgedriftet
 • driften ab
 • driftest ab
 • driftetest ab
 • drifteten ab
 • drifte ab
drift (v)
 • drifted
 • drift
 • drift
 • drifted
 • drifted
wabern (v)
 • gewabert
 • waberst
 • wabern
 • wabertest
 • waberten
 • wab(e)re
drift Wehe {f}
drift
 • drifted
 • drift
 • drift
 • drifted
 • drifted
auswandern
 • ausgewandert
 • wanderst aus
 • wandern aus
 • wandertest aus
 • wanderten aus
 • wand(e)re aus
drift (n) Abtrift (n) {f}
drift Meeresströmung {f}
drift dahintreiben
drift Geschiebe
drift Eintreibdorn
drift Gestöber
drift Verwehung
drift Abdriften
drift Dorn für Nietlöcher
drift langsames Abwandern
drift sich treiben lassen
drift Durchschlag (Werkzeug)
drift (v) [water]
 • drifted
 • drift
 • drift
 • drifted
 • drifted
gleiten (v) [water]
 • geglitten
 • gleitest
 • gleiten
 • glitten
 • glitt(e)st
 • gleit(e)
drift (n) Abdrift (n) {m}
drift
 • drifted
 • drift
 • drift
 • drifted
 • drifted
abweichen
 • abgeweicht
 • weichen ab
 • weichst ab
 • weichtest ab
 • weichten ab
 • weich(e) ab
drift
 • drifted
 • drift
 • drift
 • drifted
 • drifted
ziehen
 • gezogen
 • ziehst
 • ziehen
 • zogen
 • zogst
 • ziehe
drift Zug {m}
drift Gang {m}
drift (v)
 • drifted
 • drift
 • drift
 • drifted
 • drifted
treiben (v)
 • getrieben
 • treibst
 • treiben
 • trieben
 • triebst
 • treib(e)
drift (v) [water]
 • drifted
 • drift
 • drift
 • drifted
 • drifted
treiben (v) [water]
 • getrieben
 • treibst
 • treiben
 • trieben
 • triebst
 • treib(e)
drift Strecke {f}
drift (n) Strecke (n) {f}
drift (v) [snow]
 • drifted
 • drift
 • drift
 • drifted
 • drifted
anhäufen (v) [snow]
 • angehäuft
 • häufen an
 • häufst an
 • häuftest an
 • häuften an
 • häuf(e) an
drift (v) [snow]
 • drifted
 • drift
 • drift
 • drifted
 • drifted
aufhäufen (v) [snow]
 • aufgehäuft
 • häufst auf
 • häufen auf
 • häuftest auf
 • häuften auf
 • häuf(e) auf
drift (v) [snow]
 • drifted
 • drift
 • drift
 • drifted
 • drifted
aufschichten (v) [snow]
 • aufgeschichtet
 • schichtest auf
 • schichten auf
 • schichteten auf
 • schichtetest auf
 • schichte auf
drift Abdrift {m}
drift Drift
drift (n v) [act or motion of drifting] Drift (n v) [act or motion of drifting]
drift
 • drifted
 • drift
 • drift
 • drifted
 • drifted
driften
 • gedriftet
 • driftest
 • driften
 • drifteten
 • driftetest
 • drifte
drift (v)
 • drifted
 • drift
 • drift
 • drifted
 • drifted
driften (v)
 • gedriftet
 • driftest
 • driften
 • drifteten
 • driftetest
 • drifte
drift Abwanderung (f)
drift Trift
drift Weglaufen
drift Abziehdorn
drift (v) Abziehdorn (v)
drift (v) Durchschlag (v) {m}
drift Gedankengang {m}

German English translations

DE Synonyms for drift EN Translations
Richtung [Einschlag] f direction {f}
Zug [Einschlag] m trait {m}
Tendenz [Einschlag] f tendance {f}
Trend [Einschlag] m tendance {f}
Strömung [Einschlag] f courant {m}
Färbung [Einschlag] f coloration {f}
Schule [Strömung] f école {f}
Bewegung [Strömung] f mouvement {m}
Menge [Strömung] f foule {f}
Stil [Strömung] m style {m}
Lehre [Strömung] f apprentissage {m}
Strom [Strömung] m fleuve {f}
Sog [Strömung] m succion {f}
Lauf [Strömung] m cours {m}
Kurs [Strömung] m cours {m}
Fach [Strömung] n spécialité {f}
Neigung [Strömung] f inclination {f}
Flut [Strömung] f marée haute {f}
Wirbel [Strömung] m tourbillon {m}
Strudel [Strömung] m tourbillon {m}