Search term drift speed has 2 results
Jump to

EN DE Translations for drift

drift Abdrift {m}
drift (n) Abdrift (n) {m}
drift
 • drifted
 • drift
 • drift
 • drifted
 • drifted
abweichen
 • abgeweicht
 • weichst ab
 • weichen ab
 • weichten ab
 • weichtest ab
 • weich(e) ab
drift
 • drifted
 • drift
 • drift
 • drifted
 • drifted
ziehen
 • gezogen
 • ziehst
 • ziehen
 • zogst
 • zogen
 • ziehe
drift Zug {m}
drift Gang {m}
to drift (v)
 • drifted
 • drift
 • drift
 • drifted
 • drifted
treiben (v)
 • getrieben
 • treiben
 • treibst
 • trieben
 • triebst
 • treib(e)
to drift (v) [water]
 • drifted
 • drift
 • drift
 • drifted
 • drifted
treiben (v) [water]
 • getrieben
 • treiben
 • treibst
 • trieben
 • triebst
 • treib(e)
drift Strecke {f}
drift (n) Strecke (n) {f}

EN DE Translations for speed

to speed (v)
 • speeded
 • speed
 • speed
 • speeded
 • speeded
sausen (v)
 • gesaust
 • saust
 • sausen
 • saustest
 • sausten
 • saus(e)
speed Gang {m}
speed Eile {f}
to speed (v)
 • speeded
 • speed
 • speed
 • speeded
 • speeded
rasen (v)
 • gerast
 • rast
 • rasen
 • rastest
 • rasten
 • ras(e)
to speed (v) [traffic]
 • speeded
 • speed
 • speed
 • speeded
 • speeded
rasen (v) [traffic]
 • gerast
 • rast
 • rasen
 • rastest
 • rasten
 • ras(e)
speed Fahrt {f}
speed (n) Fahrt (n) {f}
speed Geschwindigkeit {f}
speed (n) Geschwindigkeit (n) {f}
speed (v) Geschwindigkeit (v) {f}