Search term DU has 7 results
DEGermanENEnglish
du(o)[Personalpronomen - Subjekt - sing.] you(o)[Personalpronomen - Subjekt - sing.]
du(n)[Sie] you(n)[Sie]
du(o)[allgemein] you(o)[allgemein]
du thou
du thou
du(pronoun v n)[singular informal form of "you"] thou(pronoun v n)[singular informal form of "you"]
du u(n abbr)