Search term eng begrenzt has 5 results
Jump to
DE German EN English
eng begrenzt (a) [Raum] tight (a) [Raum]
eng begrenzt (a) [Raum] cramped (a) [Raum]
eng begrenzt (a) [Raum] narrow (a) [Raum]
eng begrenzt (a) [Raum] limited (a) [Raum]
eng begrenzt strictly restricted

DE EN Translations for eng

eng (a) [Raum] limited (a) [Raum]
eng (o) [Verhältnis] tightly (o) [Verhältnis]
eng (a) [Raum] narrow (a) [Raum]
eng (a) [Kleidung] close-fitting (a) [Kleidung]
eng (o) [Verhältnis] intimately (o) [Verhältnis]
eng (a) [Raum] cramped (a) [Raum]
eng (o) [Verhältnis] closely (o) [Verhältnis]
eng (a) tight (a)
eng (a) closly (a)
eng (a) close (a)

DE EN Translations for begrenzt

begrenzt (a) [beschränkt] limited (a) [beschränkt]
begrenzt (a) [endlich] limited (a) [endlich]
begrenzt (a) [beschränkt] confined (a) [beschränkt]
begrenzt (a) [beschränkt] restricted (a) [beschränkt]
begrenzt (a) [endlich] finite (a) [endlich]
begrenzt terminate (formal)
begrenzt terminated
begrenzt narrow
begrenzt narrow
begrenzt restrained

German English translations

DE Synonyms for eng begrenzt EN Translations
eng [schmal] intimately
begrenzt [schmal] finite
gering [schmal] minor
schmal [eng begrenzt] compressed