Search term fangen has 23 results
DEGermanENEnglish
fangen(v)[Tiere]
 • gefangen
 • fängst
 • fangen
 • fingst
 • fingen
 • fang(e)
snare(v)[Tiere]
 • snared
 • snare
 • snare
 • snared
 • snared
fangen(v)[Missetat]
 • gefangen
 • fängst
 • fangen
 • fingst
 • fingen
 • fang(e)
nail(v)[Missetat](informal)
 • nailed
 • nail
 • nail
 • nailed
 • nailed
fangen(v)[Missetat]
 • gefangen
 • fängst
 • fangen
 • fingst
 • fingen
 • fang(e)
nab(v)[Missetat]
 • nabbed
 • nab
 • nab
 • nabbed
 • nabbed
fangen(v)[Tiere]
 • gefangen
 • fängst
 • fangen
 • fingst
 • fingen
 • fang(e)
entrap(v)[Tiere]
 • entrapped
 • entrap
 • entrap
 • entrapped
 • entrapped
fangen(v)[Tiere]
 • gefangen
 • fängst
 • fangen
 • fingst
 • fingen
 • fang(e)
ensnare(v)[Tiere]
 • ensnared
 • ensnare
 • ensnare
 • ensnared
 • ensnared
DEGermanENEnglish
fangen(v)[Schwerverbrecher] take captive(v)[Schwerverbrecher]
fangen(v)[Schwerverbrecher]
 • gefangen
 • fängst
 • fangen
 • fingst
 • fingen
 • fang(e)
capture(v)[Schwerverbrecher]
 • captured
 • capture
 • capture
 • captured
 • captured
fangen(v)[Missetat]
 • gefangen
 • fängst
 • fangen
 • fingst
 • fingen
 • fang(e)
catch(v)[Missetat]
 • caught
 • catch
 • catch
 • caught
 • caught
fangen(v)[Tiere]
 • gefangen
 • fängst
 • fangen
 • fingst
 • fingen
 • fang(e)
trap(v)[Tiere]
 • trapped
 • trap
 • trap
 • trapped
 • trapped
fangen(v)[Missetat]
 • gefangen
 • fängst
 • fangen
 • fingst
 • fingen
 • fang(e)
trap(v)[Missetat]
 • trapped
 • trap
 • trap
 • trapped
 • trapped
fangen(v)
 • gefangen
 • fängst
 • fangen
 • fingst
 • fingen
 • fang(e)
bag(v)
 • bagged
 • bag
 • bag
 • bagged
 • bagged
fangen
 • gefangen
 • fängst
 • fangen
 • fingst
 • fingen
 • fang(e)
bag
 • bagged
 • bag
 • bag
 • bagged
 • bagged
fangen
 • gefangen
 • fängst
 • fangen
 • fingst
 • fingen
 • fang(e)
tuck
 • tucked
 • tuck
 • tuck
 • tucked
 • tucked
fangen
 • gefangen
 • fängst
 • fangen
 • fingst
 • fingen
 • fang(e)
fish
 • fished
 • fish
 • fish
 • fished
 • fished
fangen
 • gefangen
 • fängst
 • fangen
 • fingst
 • fingen
 • fang(e)
net
 • netted
 • net
 • net
 • netted
 • netted
fangen
 • gefangen
 • fängst
 • fangen
 • fingst
 • fingen
 • fang(e)
intercept
 • intercepted
 • intercept
 • intercept
 • intercepted
 • intercepted
fangen catch {caught
fangen
 • gefangen
 • fängst
 • fangen
 • fingst
 • fingen
 • fang(e)
harvest
 • harvested
 • harvest
 • harvest
 • harvested
 • harvested
fangen
 • gefangen
 • fängst
 • fangen
 • fingst
 • fingen
 • fang(e)
tag
 • tagged
 • tag
 • tag
 • tagged
 • tagged
fangen
 • gefangen
 • fängst
 • fangen
 • fingst
 • fingen
 • fang(e)
field
 • fielded
 • field
 • field
 • fielded
 • fielded
fangen
 • gefangen
 • fängst
 • fangen
 • fingst
 • fingen
 • fang(e)
gain
 • gained
 • gain
 • gain
 • gained
 • gained
fangen
 • gefangen
 • fängst
 • fangen
 • fingst
 • fingen
 • fang(e)
trick
 • tricked
 • trick
 • trick
 • tricked
 • tricked
fangen
 • gefangen
 • fängst
 • fangen
 • fingst
 • fingen
 • fang(e)
captivate
 • captivated
 • captivate
 • captivate
 • captivated
 • captivated

German English translations

DESynonyms for fangenENTranslations
finden[verhaften]find one's way
greifen[verhaften]gripe(informal)
kriegen[verhaften]catch
fassen[verhaften]have a capacity of
festhalten[verhaften]take note of
ergreifen[verhaften]obsess
festnehmen[verhaften]take captive
packen[verhaften](sichseize
festsetzen[verhaften]fix firmly
aufgreifen[verhaften]follow up
abführen[verhaften]take away
abholen[verhaften]go get
inhaftieren[verhaften]run in
auffliegen[verhaften]fly up
schnappen[verhaften]gasp
internieren[verhaften]intern
einsperren[verhaften]box up
erwischen[verhaften]catch
arretieren[verhaften]lock
stellen[verhaften]turn oneself over