Search term field has 36 results
EN English DE German
field Sektor {m}
field (n) Spielfeld (n) {n}
field (n) [sports] Spielfeld (n) {n} [sports]
field Außendienst
field (n) Außendienst (n)
EN English DE German
field Gesichtsfeld {n}
field (n) Gesichtsfeld (n) {n}
field Bezirk {m}
field Rasen {m}
field (n) [knowledge] Sphäre (n) {f} [knowledge]
field Acker (m)
field (n) Acker (n) (m)
field Abbaufeld {n}
field auflaufen lassen
field Fachrichtung
field Themenfeld
field etw. beantworten
field auf den Platz schicken, aufs Feld schicken, ins Rennen schicken
field (n) [knowledge] Fach (n) {n} [knowledge]
field Anlage {f}
field
 • fielded
 • field
 • field
 • fielded
 • fielded
auffangen
 • aufgefangen
 • fängst auf
 • fangen auf
 • fingst auf
 • fingen auf
 • fang(e) auf
field Schlag {m}
field Körper {m}
field (n) Körper (n) {m}
field Platz {m}
field (n) [knowledge] Disziplin (n) {f} [knowledge]
field (n) [knowledge] Domäne (n) {f} [knowledge]
field
 • fielded
 • field
 • field
 • fielded
 • fielded
fangen
 • gefangen
 • fängst
 • fangen
 • fingst
 • fingen
 • fang(e)
field (n) Fachgebiet (n) {n}
field (n) [knowledge] Fachgebiet (n) {n} [knowledge]
field (n) [knowledge] Gebiet (n) {n} [knowledge]
field (n) Bereich (n) {m}
field (n) [knowledge] Bereich (n) {m} [knowledge]
field (n) Feld (n) {n}
field (n) [agriculture] Feld (n) {n} [agriculture]
field (n) [knowledge] Feld (n) {n} [knowledge]