Search term Geschehen zu Berlin am 3. Mai 2008 has one result
Jump to

DE EN Translations for geschehen

geschehen (v) [Ereignis] happen to (v) [Ereignis]
geschehen (v) [Ereignis]
 • geschehen
befall (v) [Ereignis] (formal)
 • befallen
 • befall
 • befall
 • befell
 • befell
geschehen (v)
 • geschehen
occur (v)
 • occurred
 • occur
 • occur
 • occurred
 • occurred
geschehen (v) [Ereignis]
 • geschehen
occur (v) [Ereignis]
 • occurred
 • occur
 • occur
 • occurred
 • occurred
geschehen (v)
 • geschehen
happen (v)
 • happened
 • happen
 • happen
 • happened
 • happened
geschehen (v) [Ereignis]
 • geschehen
happen (v) [Ereignis]
 • happened
 • happen
 • happen
 • happened
 • happened
geschehen go on
geschehen
 • geschehen
transpire
 • transpired
 • transpire
 • transpire
 • transpired
 • transpired
geschehen take place
geschehen
 • geschehen
come
 • come
 • come
 • come
 • came
 • came

DE EN Translations for zu

zu (o) [Grad] too (o) [Grad]
zu (o) [Grad] overly (o) [Grad]
zu (o) [allgemein] for (o) [allgemein]
zu (o) [allgemein] of (o) [allgemein]
zu (n) [in Richtung auf] to (n) [in Richtung auf]
zu (n) [in Bezug auf] at (n) [in Bezug auf]
zu (o) [Richtung] to (o) [Richtung]
zu (o) [allgemein] to (o) [allgemein]
zu (o) [hervorrufend] to (o) [hervorrufend]
zu bladdered

DE EN Translations for berlin

Berlin (n) [Erdkunde] {n} Berlin (n) [Erdkunde]
Berlin {n} Berlin
Berlin (proper) [capital city of Germany] {n} Berlin (proper) [capital city of Germany]

DE EN Translations for am

AM (n) [Amplitudenmodulation] AM (n) [Amplitudenmodulation]

DE EN Translations for mai

Mai (n) [fünf] {m} May (n) [fünf]
Mai (n) [Monat] {m} May (n) [Monat]
Mai {m} May