Search term gewinnen has 36 results
DE German EN English
gewinnen (v) [erwerben]
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
get (v) [erwerben]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
gewinnen (v) [technisch]
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
reclaim (v) [technisch]
 • reclaimed
 • reclaim
 • reclaim
 • reclaimed
 • reclaimed
gewinnen (v) [interessieren]
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
capture (v) [interessieren]
 • captured
 • capture
 • capture
 • captured
 • captured
gewinnen (v) [erwerben] come by (v) [erwerben]
gewinnen (v) [erwerben]
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
acquire (v) [erwerben]
 • acquired
 • acquire
 • acquire
 • acquired
 • acquired
DE German EN English
gewinnen (v) [erwerben]
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
obtain (v) [erwerben]
 • obtained
 • obtain
 • obtain
 • obtained
 • obtained
gewinnen (v) [erlangen]
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
obtain (v) [erlangen]
 • obtained
 • obtain
 • obtain
 • obtained
 • obtained
gewinnen (v) [erlangen]
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
secure (v) [erlangen]
 • secured
 • secure
 • secure
 • secured
 • secured
gewinnen (v) [Person] win over (v) [Person]
gewinnen (v) [Person]
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
captivate (v) [Person]
 • captivated
 • captivate
 • captivate
 • captivated
 • captivated
gewinnen (o) [allgemein] gain the upper hand (o) [allgemein]
gewinnen (v) [Person]
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
charm (v) [Person]
 • charmed
 • charm
 • charm
 • charmed
 • charmed
gewinnen (v)
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
extract (v)
 • extracted
 • extract
 • extract
 • extracted
 • extracted
gewinnen (v) [eigen]
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
win (v) [eigen]
 • won
 • win
 • win
 • won
 • won
gewinnen (v) [Zunahme]
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
gain (v) [Zunahme]
 • gained
 • gain
 • gain
 • gained
 • gained
gewinnen (v) [Naturerzeugnis]
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
produce (v) [Naturerzeugnis]
 • produced
 • produce
 • produce
 • produced
 • produced
gewinnen (v) [Gunst]
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
profit (v) [Gunst]
 • profited
 • profit
 • profit
 • profited
 • profited
gewinnen (v) [eigen]
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
earn (v) [eigen]
 • earned
 • earn
 • earn
 • earned
 • earned
gewinnen (v) [eigen]
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
gain (v) [eigen]
 • gained
 • gain
 • gain
 • gained
 • gained
gewinnen (v) [bestimmt]
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
gain (v) [bestimmt]
 • gained
 • gain
 • gain
 • gained
 • gained
gewinnen (v) [Vertrauen]
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
gain (v) [Vertrauen]
 • gained
 • gain
 • gain
 • gained
 • gained
gewinnen (v) [erwerben]
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
gain (v) [erwerben]
 • gained
 • gain
 • gain
 • gained
 • gained
gewinnen (v) [Wahl]
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
win (v) [Wahl]
 • won
 • win
 • win
 • won
 • won
gewinnen (v) [finanziell]
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
win (v) [finanziell]
 • won
 • win
 • win
 • won
 • won
gewinnen (v) [Wettkampf]
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
win (v) [Wettkampf]
 • won
 • win
 • win
 • won
 • won
gewinnen (v) [Vertrauen]
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
win (v) [Vertrauen]
 • won
 • win
 • win
 • won
 • won
gewinnen (v) [Preis]
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
win (v) [Preis]
 • won
 • win
 • win
 • won
 • won
gewinnen (v) [Konkurrenz]
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
win (v) [Konkurrenz]
 • won
 • win
 • win
 • won
 • won
gewinnen (v) [Kampf]
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
win (v) [Kampf]
 • won
 • win
 • win
 • won
 • won
gewinnen (v) [Geld]
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
win (v) [Geld]
 • won
 • win
 • win
 • won
 • won
gewinnen (prep adj adv n v) [acquire]
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
gain (prep adj adv n v) [acquire]
 • gained
 • gain
 • gain
 • gained
 • gained
gewinnen
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
proselyte (formal)
 • proselyted
 • proselyte
 • proselyte
 • proselyted
 • proselyted
gewinnen
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
improve
 • improved
 • improve
 • improve
 • improved
 • improved
gewinnen
 • gewonnen
 • gewinnst
 • gewinnen
 • gewannst
 • gewannen
 • gewinn(e)
allure
 • allured
 • allure
 • allure
 • allured
 • allured
gewinnen win {won
gewinnen clinch a win

German English translations