Search term identification mark has 4 results
Jump to

EN DE Translations for identification

EN DE Translations for mark

to mark (v) [characterize]
 • marked
 • mark
 • mark
 • marked
 • marked
charakterisieren (v) [characterize]
 • charakterisiert
 • charakterisieren
 • charakterisierst
 • charakterisierten
 • charakterisiertest
 • charakterisiere
to mark (v)
 • marked
 • mark
 • mark
 • marked
 • marked
kennzeichnen (v)
 • gekennzeichnet
 • kennzeichnen
 • kennzeichnest
 • kennzeichneten
 • kennzeichnetest
 • kennzeichne
to mark (v) [general]
 • marked
 • mark
 • mark
 • marked
 • marked
kennzeichnen (v) [general]
 • gekennzeichnet
 • kennzeichnen
 • kennzeichnest
 • kennzeichneten
 • kennzeichnetest
 • kennzeichne
mark (n) [foot] Abdruck (n) {m} [foot]
to mark (v) [importance]
 • marked
 • mark
 • mark
 • marked
 • marked
bedeuten (v) [importance]
 • bedeutet
 • bedeuten
 • bedeutest
 • bedeutetest
 • bedeuteten
 • bedeute
to mark (v) [exam]
 • marked
 • mark
 • mark
 • marked
 • marked
benoten (v) [exam]
 • benotet
 • benotest
 • benoten
 • benoteten
 • benotetest
 • benote
to mark (v) [importance] ein Zeichen sein für (v) [importance]
mark (n) [dirt] Fleck (n) {m} [dirt]
mark (n) [general] Marke (n) {f} [general]
to mark (v)
 • marked
 • mark
 • mark
 • marked
 • marked
markieren (v)
 • markiert
 • markierst
 • markieren
 • markiertest
 • markierten
 • markiere