Search term jackpot has 7 results
EN English DE German
jackpot (n) [gambling] Hauptgewinn (n) {m} [gambling]
EN Synonyms for jackpot DE Translations
kitty [finance] Kaffeekasse {f}
pool [finance] Pfütze {f}
pot [finance] Tiegel
purse [pool] Geldbörse {f}
reserves [pool] Vorrat {m}
bank [pool] Bank {f}
funds [pool] Gelder {n} (pl)
DE German EN English
Jackpot (n) [speziell] {m} stake (n) [speziell]
Jackpot {m} Lot (department)
Jackpot {m} Set
Jackpot {m} Share (finance)
Jackpot {m} Banded pack
Jackpot {m} Lot River

German English translations

DE Synonyms for jackpot EN Translations
Hauptgewinn [Gewinn] m jackpot