Search term Kooperation has 6 results
DEGermanENEnglish
Kooperation(f) cooperation
Kooperation(n)(f) cooperation(n)
Kooperation(n)[act of cooperating or being cooperative](f) cooperation(n)[act of cooperating or being cooperative]
Kooperation(n)[System](f) co-operation(n)[System]
Kooperation(f) co-operation
DEGermanENEnglish
Kooperation(f) co-operation

German English translations

DESynonyms for kooperationENTranslations
Zusammenarbeit[Kooperation]fcooperación{f}
Teamarbeit[Kooperation]trabajo en equipo{m}
Gruppenarbeit[Teamarbeit]trabajo en equipo{m}
Teamwork[Teamarbeit]ntrabajo en equipo{m}
Anschluss[Verbindung]manexión{f}
Vereinigung[Verbindung]forganización{f}
Kombination[Verbindung]fcombinación{f}
Integration[Verbindung]fintegración{f}
Fusion[Verbindung]fJazz fusión
Synthese[Verbindung]fsíntesis{f}
Partnerschaft[Verbindung]fasociación{f}
Einigung[Verbindung](favenimiento(n adj)
Eingliederung[Verbindung]fincorpración{f}
Verknüpfung[Verbindung](fOperación matemática
Anbindung[Verbindung]Empalm
Zusammenstellung[Verbindung]fcompilación{f}
Verschmelzung[Verbindung](fFusión(cambio de estado)
Gruppierung[Verbindung]fagrupación{m}
Paarung[Verbindung](fMatching
Zusammenführung[Verbindung]fsupresión de la segregación racial{f}