Search term little ends has one result
Jump to
EN English DE German
little ends Pleuelköpfe

EN DE Translations for little

little (a) [size] kurz (a) [size]
little (o) [modifier] geringfügig (o) [modifier]
little gering
little (a) klein (a)
little (a) [general] klein (a) [general]
little schwerlich
little (a) [size] kompakt (a) [size]
little (n) wenig (n)
little (o) [modifier] wenig (o) [modifier]
little (a) [quantity] wenig (a) [quantity]

EN DE Translations for ends