Search term make holy has 6 results
ENEnglishDEGerman
make holy(v)[religion] einweihen(v)[religion]
make holy(v)[religion] weihen(v)[religion]
make holy(v)[religion] einsegnen(v)[religion]
make holy(v)[religion] heiligen(v)[religion]
make holy(v)[religion] konsekrieren(v)[religion]
ENEnglishDEGerman
make holy(v)[religion] segnen(v)[religion]

ENDETranslations for make

make
 • made
 • make
 • make
 • made
 • made
arbeiten
 • gearbeitet
 • arbeiten
 • arbeitest
 • arbeitetest
 • arbeiteten
 • arbeite
make
 • made
 • make
 • make
 • made
 • made
binden
 • gebunden
 • binden
 • bindest
 • bandest
 • banden
 • bind(e)
tomake(v)[speech]
 • made
 • make
 • make
 • made
 • made
halten(v)[speech]
 • gehalten
 • halten
 • hältst
 • hielten
 • hieltest
 • halt(e)
make(n)[product] Marke(n){f}[product]
tomake(v)
 • made
 • make
 • make
 • made
 • made
lassen(v)
 • gelassen
 • lassen
 • lässt
 • ließen
 • ließest
 • lass
tomake(v)
 • made
 • make
 • make
 • made
 • made
packen(v)(sich)
 • gepackt
 • packen
 • packst
 • packtest
 • packten
 • pack(e)
make
 • made
 • make
 • make
 • made
 • made
anmachen
 • angemacht
 • machst an
 • machen an
 • machten an
 • machtest an
 • mach(e) an
tomake(v)
 • made
 • make
 • make
 • made
 • made
vertun(v)
 • vertan
 • vertun
 • vertust
 • vertaten
 • vertatest
 • vertu(e)
tomake(v)
 • made
 • make
 • make
 • made
 • made
schaffen(v)
 • geschafft
 • schaffst
 • schaffen
 • schafftest
 • schafften
 • schaff(e)
tomake(v)[speech]
 • made
 • make
 • make
 • made
 • made
vortragen(v)[speech]
 • vorgetragen
 • trägst vor
 • tragen vor
 • trugst vor
 • trugen vor
 • trag(e) vor

ENDETranslations for holy

toholy(v) heiligen(v)
holy(a)[religion] gesegnet(a)[religion]
holy(a) heilig(a)
holy(a)[religion] heilig(a)[religion]