Search term mutter has 9 results
EN English DE German
mutter (v) [anger]
 • muttered
 • mutter
 • mutter
 • muttered
 • muttered
murmeln (v) [anger]
 • gemurmelt
 • murmelst
 • murmeln
 • murmeltest
 • murmelten
 • murm(e)le
EN Synonyms for mutter DE Translations
fuss [complain] Bahöl {m}
bitch [complain] Schakalin {f}
bellyache [complain] Bauchschmerz {m}
grouse [complain] (informal Raufußhuhn {n}
moan [complain] nölen
grumble [complain] Grummeln (n v)
gripe [complain] (informal meckern
complaint [murmur] Krankheit {f}
mumble [murmur] murmeln
plaint [murmur] Anklage {f}
whimper [murmur] Gewimmer
complain [grumble] sich beklagen
whine [grumble] Gejammer
grouch [grumble] Brummbär {m}
bark [mumble] Rinde {f}
bellow [mumble] Balg {n}
roar [mumble] dröhnen
rumble [mumble] Grollen {n}
growl [mumble] Knurren {n}
buzz [make a buzzing sound] summen
DE German EN English
Mutter (n) {f} jack (n)
Mutter (n) {f} nut (n) (informal)
Mutter (n) [weiblich] {f} mother (n) [weiblich]
Mutter (n) [allgemein] {f} mother (n) [allgemein]
Mutter {f} mother
Mutter {f} Mother
Mutter {f} Nut (fruit)
Mutter {f} Screw

German English translations

DE Synonyms for mutter EN Translations
Mutti [Mama] f माँ {f} (mā̃)
Mami [Mama] (f माँ {f} (mā̃)
Großmutter [Greisin] f नानी (n)
Oma [Greisin] f नानी (n)
Mama [Mutter] f माँ {f} (mā̃)