Search term remove has 50 results
EN English DE German
remove
 • removed
 • remove
 • remove
 • removed
 • removed
wegschaffen
 • weggeschafft
 • schaffst weg
 • schaffen weg
 • schafftest weg
 • schafften weg
 • schaff(e) weg
remove (v)
 • removed
 • remove
 • remove
 • removed
 • removed
ausbauen (v)
 • ausgebaut
 • baust aus
 • bauen aus
 • bautest aus
 • bauten aus
 • bau(e) aus
remove
 • removed
 • remove
 • remove
 • removed
 • removed
absetzen
 • abgesetzt
 • setzt ab
 • setzen ab
 • setztest ab
 • setzten ab
 • setz(e) ab
remove Entfernung {f}
remove
 • removed
 • remove
 • remove
 • removed
 • removed
abstreifen
 • abgestreift
 • streifst ab
 • streifen ab
 • streiftest ab
 • streiften ab
 • streif(e) ab
EN English DE German
remove
 • removed
 • remove
 • remove
 • removed
 • removed
aufreißen
 • aufgerissen
 • reißt auf
 • reißen auf
 • risst auf
 • rissen auf
 • reiß(e) auf
remove
 • removed
 • remove
 • remove
 • removed
 • removed
löschen
 • gelöscht
 • löschst
 • löschen
 • löschtest
 • löschten
 • lösch(e)
remove (v)
 • removed
 • remove
 • remove
 • removed
 • removed
löschen (v)
 • gelöscht
 • löschst
 • löschen
 • löschtest
 • löschten
 • lösch(e)
remove (v)
 • removed
 • remove
 • remove
 • removed
 • removed
fortbewegen (v) (sich)
 • fortbewegt
 • bewegst fort
 • bewegen fort
 • bewegtest fort
 • bewegten fort
 • beweg(e) fort
remove
 • removed
 • remove
 • remove
 • removed
 • removed
umziehen
 • umgezogen
 • ziehst um
 • ziehen um
 • zogst um
 • zogen um
 • ziehe um
remove (v n) [to change one's residence]
 • removed
 • remove
 • remove
 • removed
 • removed
umziehen (v n) [to change one's residence]
 • umgezogen
 • ziehst um
 • ziehen um
 • zogst um
 • zogen um
 • ziehe um
remove
 • removed
 • remove
 • remove
 • removed
 • removed
wegbringen
 • weggebracht
 • bringst weg
 • bringen weg
 • brachtest weg
 • brachten weg
 • bring(e) weg
remove
 • removed
 • remove
 • remove
 • removed
 • removed
abtragen
 • abgetragen
 • trägst ab
 • tragen ab
 • trugst ab
 • trugen ab
 • trag(e) ab
remove
 • removed
 • remove
 • remove
 • removed
 • removed
ausbauen
 • ausgebaut
 • baust aus
 • bauen aus
 • bautest aus
 • bauten aus
 • bau(e) aus
remove sich entledigen
remove
 • removed
 • remove
 • remove
 • removed
 • removed
auskoffern
 • ausgekoffert
 • kofferst aus
 • koffern aus
 • koffertest aus
 • kofferten aus
 • koff(e)re aus
remove (v)
 • removed
 • remove
 • remove
 • removed
 • removed
detachieren (v)
 • detachiert
 • detachierst
 • detachieren
 • detachiertest
 • detachierten
 • detachiere
remove (v)
 • removed
 • remove
 • remove
 • removed
 • removed
entheben (v)
 • enthoben
 • enthebst
 • entheben
 • enthobst
 • enthoben
 • entheb(e)
remove
 • removed
 • remove
 • remove
 • removed
 • removed
entrücken
 • entrückt
 • entrückst
 • entrücken
 • entrücktest
 • entrückten
 • entrück(e)
remove (v)
 • removed
 • remove
 • remove
 • removed
 • removed
wegmachen (v)
 • weggemacht
 • machst weg
 • machen weg
 • machtest weg
 • machten weg
 • mach(e) weg
remove
 • removed
 • remove
 • remove
 • removed
 • removed
zurücksetzen
 • zurückgesetzt
 • setzt zurück
 • setzen zurück
 • setztest zurück
 • setzten zurück
 • setz(e) zurück
remove beiseite schaffen
remove beiseiteschaffen
remove etw. abführen
remove aufreissen
remove (v) [debris]
 • removed
 • remove
 • remove
 • removed
 • removed
aufräumen (v) [debris]
 • aufgeräumt
 • räumst auf
 • räumen auf
 • räumtest auf
 • räumten auf
 • räum(e) auf
remove (v)
 • removed
 • remove
 • remove
 • removed
 • removed
abdecken (v)
 • abgedeckt
 • deckst ab
 • decken ab
 • decktest ab
 • deckten ab
 • deck(e) ab
remove (v) [debris]
 • removed
 • remove
 • remove
 • removed
 • removed
räumen (v) [debris]
 • geräumt
 • räumst
 • räumen
 • räumtest
 • räumten
 • räum(e)
remove (v)
 • removed
 • remove
 • remove
 • removed
 • removed
abnehmen (v)
 • abgenommen
 • nimmst ab
 • nehmen ab
 • nahmst ab
 • nahmen ab
 • nimm ab
remove (v) [hat]
 • removed
 • remove
 • remove
 • removed
 • removed
abnehmen (v) [hat]
 • abgenommen
 • nimmst ab
 • nehmen ab
 • nahmst ab
 • nahmen ab
 • nimm ab
remove (v)
 • removed
 • remove
 • remove
 • removed
 • removed
beseitigen (v)
 • beseitigt
 • beseitigst
 • beseitigen
 • beseitigtest
 • beseitigten
 • beseitig(e)
remove (v) [general]
 • removed
 • remove
 • remove
 • removed
 • removed
beseitigen (v) [general]
 • beseitigt
 • beseitigst
 • beseitigen
 • beseitigtest
 • beseitigten
 • beseitig(e)
remove (v) [objects]
 • removed
 • remove
 • remove
 • removed
 • removed
beseitigen (v) [objects]
 • beseitigt
 • beseitigst
 • beseitigen
 • beseitigtest
 • beseitigten
 • beseitig(e)
remove
 • removed
 • remove
 • remove
 • removed
 • removed
entfernen
 • entfernt
 • entfernst
 • entfernen
 • entferntest
 • entfernten
 • entfern(e)
remove (v)
 • removed
 • remove
 • remove
 • removed
 • removed
entfernen (v)
 • entfernt
 • entfernst
 • entfernen
 • entferntest
 • entfernten
 • entfern(e)
remove (v) [clothing]
 • removed
 • remove
 • remove
 • removed
 • removed
ablegen (v) [clothing]
 • abgelegt
 • legst ab
 • legen ab
 • legtest ab
 • legten ab
 • leg(e) ab
remove (v) [hat]
 • removed
 • remove
 • remove
 • removed
 • removed
ablegen (v) [hat]
 • abgelegt
 • legst ab
 • legen ab
 • legtest ab
 • legten ab
 • leg(e) ab
remove (v) [clothing]
 • removed
 • remove
 • remove
 • removed
 • removed
ausziehen (v) [clothing]
 • ausgezogen
 • ziehst aus
 • ziehen aus
 • zogst aus
 • zogen aus
 • ziehe aus
remove (v)
 • removed
 • remove
 • remove
 • removed
 • removed
abfahren (v)
 • abgefahren
 • fährst ab
 • fahren ab
 • fuhrst ab
 • fuhren ab
 • fahr(e) ab
remove (v) [erase]
 • removed
 • remove
 • remove
 • removed
 • removed
auslöschen (v) [erase]
 • ausgelöscht
 • löschst aus
 • löschen aus
 • löschtest aus
 • löschten aus
 • lösch(e) aus
remove (v) [erase]
 • removed
 • remove
 • remove
 • removed
 • removed
ausstreichen (v) [erase]
 • ausgestrichen
 • streichst aus
 • streichen aus
 • strichst aus
 • strichen aus
 • streich(e) aus
remove (v) [employee]
 • removed
 • remove
 • remove
 • removed
 • removed
eliminieren (v) [employee]
 • eliminiert
 • eliminierst
 • eliminieren
 • eliminiertest
 • eliminierten
 • eliminiere
remove (v)
 • removed
 • remove
 • remove
 • removed
 • removed
wegräumen (v)
 • weggeräumt
 • räumst weg
 • räumen weg
 • räumtest weg
 • räumten weg
 • räum(e) weg
remove (v) [debris]
 • removed
 • remove
 • remove
 • removed
 • removed
wegräumen (v) [debris]
 • weggeräumt
 • räumst weg
 • räumen weg
 • räumtest weg
 • räumten weg
 • räum(e) weg
remove (v) [objects]
 • removed
 • remove
 • remove
 • removed
 • removed
wegräumen (v) [objects]
 • weggeräumt
 • räumst weg
 • räumen weg
 • räumtest weg
 • räumten weg
 • räum(e) weg
remove
 • removed
 • remove
 • remove
 • removed
 • removed
ablösen
 • abgelöst
 • löst ab
 • lösen ab
 • löstest ab
 • lösten ab
 • lös(e) ab
remove (v)
 • removed
 • remove
 • remove
 • removed
 • removed
ablösen (v)
 • abgelöst
 • löst ab
 • lösen ab
 • löstest ab
 • lösten ab
 • lös(e) ab
remove (v)
 • removed
 • remove
 • remove
 • removed
 • removed
aushängen (v)
 • ausgehängt
 • hängst aus
 • hängen aus
 • hängtest aus
 • hängten aus
 • häng(e) aus
remove
 • removed
 • remove
 • remove
 • removed
 • removed
abmontieren
 • abmontiert
 • montierst ab
 • montieren ab
 • montiertest ab
 • montierten ab
 • montiere ab
remove (v)
 • removed
 • remove
 • remove
 • removed
 • removed
abmontieren (v)
 • abmontiert
 • montierst ab
 • montieren ab
 • montiertest ab
 • montierten ab
 • montiere ab