Search term roam has 13 results
EN English DE German
roam
 • roamed
 • roam
 • roam
 • roamed
 • roamed
schlendern
 • geschlendert
 • schlenderst
 • schlendern
 • schlendertest
 • schlenderten
 • schlend(e)re
roam (v) [walking]
 • roamed
 • roam
 • roam
 • roamed
 • roamed
umherstreifen (v) [walking]
 • umhergestreift
 • streifen umher
 • streifst umher
 • streiftest umher
 • streiften umher
 • streif(e) umher
roam (v)
 • roamed
 • roam
 • roam
 • roamed
 • roamed
ziehen (v)
 • gezogen
 • ziehst
 • ziehen
 • zogst
 • zogen
 • ziehe
roam
 • roamed
 • roam
 • roam
 • roamed
 • roamed
streifen
 • gestreift
 • streifen
 • streifst
 • streiftest
 • streiften
 • streif(e)
roam (v)
 • roamed
 • roam
 • roam
 • roamed
 • roamed
streichen (v)
 • gestrichen
 • streichen
 • streichst
 • strichst
 • strichen
 • streich(e)
EN English DE German
roam
 • roamed
 • roam
 • roam
 • roamed
 • roamed
schwenken
 • geschwenkt
 • schwenken
 • schwenkst
 • schwenktest
 • schwenkten
 • schwenk(e)
roam (v)
 • roamed
 • roam
 • roam
 • roamed
 • roamed
irren (v) (sich)
 • geirrt
 • irren
 • irrst
 • irrten
 • irrtest
 • irr(e)
roam
 • roamed
 • roam
 • roam
 • roamed
 • roamed
umherwandern
 • umhergewandert
 • wanderst umher
 • wandern umher
 • wandertest umher
 • wanderten umher
 • wand(e)re umher
roam
 • roamed
 • roam
 • roam
 • roamed
 • roamed
wandern
 • gewandert
 • wanderst
 • wandern
 • wandertest
 • wanderten
 • wand(e)re
roam (v) [wander freely]
 • roamed
 • roam
 • roam
 • roamed
 • roamed
wandern (v) [wander freely]
 • gewandert
 • wanderst
 • wandern
 • wandertest
 • wanderten
 • wand(e)re
roam
 • roamed
 • roam
 • roam
 • roamed
 • roamed
durchstreifen
 • durchstreift
 • durchstreifst
 • durchstreifen
 • durchstreiften
 • durchstreiftest
 • durchstreif(e)
roam
 • roamed
 • roam
 • roam
 • roamed
 • roamed
schweifen
 • geschweift
 • schweifen
 • schweifst
 • schweiften
 • schweiftest
 • schweif(e)
roam roamen
EN Synonyms for roam DE Translations
stroll [travel by foot] dạo (n v)
walk [travel by foot] đi bộ
go [travel] đi
journey [travel] hành trình