Search term root has 39 results
EN English DE German
root
 • rooted
 • root
 • root
 • rooted
 • rooted
poppen
 • gepoppt
 • poppen
 • poppst
 • popptest
 • poppten
 • poppe
root Nullstelle
root
 • rooted
 • root
 • root
 • rooted
 • rooted
bumsen
 • gebumst
 • bumsen
 • bumst
 • bumstest
 • bumsten
 • bums(e)
root
 • rooted
 • root
 • root
 • rooted
 • rooted
einlochen
 • eingelocht
 • lochst ein
 • lochen ein
 • lochten ein
 • lochtest ein
 • loch(e) ein
root
 • rooted
 • root
 • root
 • rooted
 • rooted
einwurzeln
 • eingewurzelt
 • wurzelst ein
 • wurzeln ein
 • wurzeltest ein
 • wurzelten ein
 • wurz(e)le ein
EN English DE German
root
 • rooted
 • root
 • root
 • rooted
 • rooted
rumsen
 • gerumst
 • rumst
 • rumsen
 • rumsten
 • rumstest
 • rums(e)
root
 • rooted
 • root
 • root
 • rooted
 • rooted
pimpern
 • gepimpert
 • pimperst
 • pimpern
 • pimperten
 • pimpertest
 • pimp(e)re
root
 • rooted
 • root
 • root
 • rooted
 • rooted
vögeln
 • gevögelt
 • vögelst
 • vögeln
 • vögelten
 • vögeltest
 • vög(e)le
root
 • rooted
 • root
 • root
 • rooted
 • rooted
wurzeln
 • gewurzelt
 • wurzeln
 • wurzelst
 • wurzelten
 • wurzeltest
 • wurz(e)le
root
 • rooted
 • root
 • root
 • rooted
 • rooted
bewurzeln
 • bewurzelt
 • bewurzeln sich
 • bewurzelst dich
 • bewurzelten sich
 • bewurzeltest dich
 • bewurz(e)le dich
root (v) [botany] Wurzeln schlagen (v) [botany]
root Pimmel {m}
root Stimmung machen
root Dödel
root pempern
root Geburtsaspekt
root eine Nummer machen
root eine Nummer schieben
root einwurzeln lassen
root Wurzeln treiben
root Ursache {f}
root (n) Wurzel (n) {f}
root (n) [botany] Wurzel (n) {f} [botany]
root (n) [cause] Wurzel (n) {f} [cause]
root (n) [hair] Wurzel (n) {f} [hair]
root (n) [linguistics] Wurzel (n) {f} [linguistics]
root (n) [mathematics] Wurzel (n) {f} [mathematics]
root (n) [nail] Wurzel (n) {f} [nail]
root (n) [tooth] Wurzel (n) {f} [tooth]
root
 • rooted
 • root
 • root
 • rooted
 • rooted
anfeuern
 • angefeuert
 • feuern an
 • feuerst an
 • feuertest an
 • feuerten an
 • feu(e)re an
root
 • rooted
 • root
 • root
 • rooted
 • rooted
unterstützen
 • unterstützt
 • unterstützt
 • unterstützen
 • unterstütztest
 • unterstützten
 • unterstütz(e)
root Nummer {f}
root Stamm {m}
root Bums {m}
root Radikal {n}
root
 • rooted
 • root
 • root
 • rooted
 • rooted
rammeln
 • gerammelt
 • rammeln
 • rammelst
 • rammeltest
 • rammelten
 • ramm(e)le
root Grundton {m}
root Schwanz {m}
root Spross {m}
EN Synonyms for root DE Translations
branch [limb] nhánh
leaf [limb]
beginning [origin] bắt đầu
birthplace [start] sinh quán (n)
nose [rub with the snout] mui
kiss [rub with the snout] cái hôn
chin [rub with the snout] cằm
shout [speech] kêu la
heart [essence] tim
teach [imbue] dạy