Search term suppress has 14 results
EN English DE German
suppress
 • suppressed
 • suppress
 • suppress
 • suppressed
 • suppressed
verdrängen
 • verdrängt
 • verdrängst
 • verdrängen
 • verdrängtest
 • verdrängten
 • verdräng(e)
suppress (v) [feelings]
 • suppressed
 • suppress
 • suppress
 • suppressed
 • suppressed
zurückhalten (v) [feelings]
 • zurückgehalten
 • halten zurück
 • hältst zurück
 • hieltest zurück
 • hielten zurück
 • halt(e) zurück
suppress (v)
 • suppressed
 • suppress
 • suppress
 • suppressed
 • suppressed
kupieren (v)
 • kupiert
 • kupieren
 • kupierst
 • kupiertest
 • kupierten
 • kupiere
suppress
 • suppressed
 • suppress
 • suppress
 • suppressed
 • suppressed
abschaffen
 • abgeschafft
 • schaffen ab
 • schaffst ab
 • schafftest ab
 • schafften ab
 • schaff(e) ab
suppress (v)
 • suppressed
 • suppress
 • suppress
 • suppressed
 • suppressed
unterdrücken (v)
 • unterdrückt
 • unterdrückst
 • unterdrücken
 • unterdrückten
 • unterdrücktest
 • unterdrück(e)
EN English DE German
suppress (v) [feelings]
 • suppressed
 • suppress
 • suppress
 • suppressed
 • suppressed
unterdrücken (v) [feelings]
 • unterdrückt
 • unterdrückst
 • unterdrücken
 • unterdrückten
 • unterdrücktest
 • unterdrück(e)
suppress (v) [yawn]
 • suppressed
 • suppress
 • suppress
 • suppressed
 • suppressed
unterdrücken (v) [yawn]
 • unterdrückt
 • unterdrückst
 • unterdrücken
 • unterdrückten
 • unterdrücktest
 • unterdrück(e)
suppress
 • suppressed
 • suppress
 • suppress
 • suppressed
 • suppressed
dämpfen
 • gedämpft
 • dämpfst
 • dämpfen
 • dämpftest
 • dämpften
 • dämpf(e)
suppress
 • suppressed
 • suppress
 • suppress
 • suppressed
 • suppressed
verhalten (sich)
 • verhalten
 • verhältst
 • verhalten
 • verhielten
 • verhieltest
 • verhalt(e)
suppress (v) [feelings]
 • suppressed
 • suppress
 • suppress
 • suppressed
 • suppressed
bezwingen (v) [feelings]
 • bezwungen
 • bezwingst
 • bezwingen
 • bezwangen
 • bezwangst
 • bezwing(e)
suppress
 • suppressed
 • suppress
 • suppress
 • suppressed
 • suppressed
erdrosseln
 • erdrosselt
 • erdrosselst
 • erdrosseln
 • erdrosselten
 • erdrosseltest
 • erdrossele
suppress
 • suppressed
 • suppress
 • suppress
 • suppressed
 • suppressed
versetzen
 • versetzt
 • versetzen
 • versetzt
 • versetzten
 • versetztest
 • versetz(e)
suppress (v) [feelings]
 • suppressed
 • suppress
 • suppress
 • suppressed
 • suppressed
verbeißen (v) [feelings]
 • verbissen
 • verbeißen
 • verbeißt
 • verbissen
 • verbisst
 • verbeiß(e)
suppress
 • suppressed
 • suppress
 • suppress
 • suppressed
 • suppressed
ersticken
 • erstickt
 • ersticken
 • erstickst
 • ersticktest
 • erstickten
 • erstick(e)