Search term symmetrisch, erdsymmetrisch has one result
Jump to

DEENTranslations for symmetrisch

symmetrisch(a) balanced(a)
symmetrisch(a)[Form] symmetrical(a)[Form]
symmetrisch(a)[Symmetrie] symmetric(a)[Symmetrie]
symmetrisch(a) symmetric(a)
symmetrisch(a)[Form] symmetric(a)[Form]
symmetrisch balanced
symmetrisch(adj)[exhibiting symmetry] symmetrical(adj)[exhibiting symmetry]
symmetrisch symmetrically

DEENTranslations for erdsymmetrisch