Search term tell has 16 results
EN English DE German
tell
 • told
 • tell
 • tell
 • told
 • told
heißen
 • geheißen
 • heißen
 • heißt
 • hießen
 • hießest
 • heiß(e)
tell
 • told
 • tell
 • tell
 • told
 • told
nennen
 • genannt
 • nennen
 • nennst
 • nannten
 • nanntest
 • nenne
tell
 • told
 • tell
 • tell
 • told
 • told
berichten
 • berichtet
 • berichtest
 • berichten
 • berichteten
 • berichtetest
 • berichte
tell (v)
 • told
 • tell
 • tell
 • told
 • told
sagen (v)
 • gesagt
 • sagen
 • sagst
 • sagtest
 • sagten
 • sag(e)
tell (v) [indication]
 • told
 • tell
 • tell
 • told
 • told
sagen (v) [indication]
 • gesagt
 • sagen
 • sagst
 • sagtest
 • sagten
 • sag(e)
EN English DE German
tell (v) [information]
 • told
 • tell
 • tell
 • told
 • told
sagen (v) [information]
 • gesagt
 • sagen
 • sagst
 • sagtest
 • sagten
 • sag(e)
tell (v) [order]
 • told
 • tell
 • tell
 • told
 • told
sagen (v) [order]
 • gesagt
 • sagen
 • sagst
 • sagtest
 • sagten
 • sag(e)
tell (v) [warning]
 • told
 • tell
 • tell
 • told
 • told
sagen (v) [warning]
 • gesagt
 • sagen
 • sagst
 • sagtest
 • sagten
 • sag(e)
tell
 • told
 • tell
 • tell
 • told
 • told
verraten
 • verraten
 • verraten
 • verrätst
 • verrieten
 • verrietest
 • verrat(e)
tell (v)
 • told
 • tell
 • tell
 • told
 • told
erzählen (v)
 • erzählt
 • erzählst
 • erzählen
 • erzähltest
 • erzählten
 • erzähl(e)
tell (v) [story]
 • told
 • tell
 • tell
 • told
 • told
erzählen (v) [story]
 • erzählt
 • erzählst
 • erzählen
 • erzähltest
 • erzählten
 • erzähl(e)
tell (v) [certainty] sicher sein (v) [certainty]
tell
 • told
 • tell
 • tell
 • told
 • told
hervortreten
 • hervorgetreten
 • trittst hervor
 • treten hervor
 • tratest hervor
 • traten hervor
 • tritt hervor
tell sich abheben
tell zur Geltung kommen
tell heissen