Search term Wasser entziehen has 2 results
Jump to

DE EN Translations for wasser

Wasser (n) [poetisch] {n} water (n) [poetisch]
Wasser (v) {n} water (v)
Wasser (n) [allgemein] {n} water (n) [allgemein]
Wasser (n) [chemische Verbindung] {n} water (n) [chemische Verbindung]
Wasser {n} sewage
Wasser {n} soda
Wasser {n} wash
Wasser {n} solution
Wasser {n} tonic
Wasser {n} brandy

DE EN Translations for entziehen

entziehen (v)
 • entzogen
 • entziehst
 • entziehen
 • entzogst
 • entzogen
 • entziehe
withdraw (v)
 • withdrawn
 • withdraw
 • withdraw
 • withdrew
 • withdrew
entziehen (v) [chemisch]
 • entzogen
 • entziehst
 • entziehen
 • entzogst
 • entzogen
 • entziehe
extract (v) [chemisch]
 • extracted
 • extract
 • extract
 • extracted
 • extracted
entziehen (v) [entkommen]
 • entzogen
 • entziehst
 • entziehen
 • entzogst
 • entzogen
 • entziehe
elude (v) [entkommen]
 • eluded
 • elude
 • elude
 • eluded
 • eluded
entziehen (v) [entkommen]
 • entzogen
 • entziehst
 • entziehen
 • entzogst
 • entzogen
 • entziehe
escape (v) [entkommen]
 • escaped
 • escape
 • escape
 • escaped
 • escaped
entziehen (v) [entkommen]
 • entzogen
 • entziehst
 • entziehen
 • entzogst
 • entzogen
 • entziehe
evade (v) [entkommen]
 • evaded
 • evade
 • evade
 • evaded
 • evaded
entziehen (v) [Aufgabe]
 • entzogen
 • entziehst
 • entziehen
 • entzogst
 • entzogen
 • entziehe
shirk (v) [Aufgabe]
 • shirked
 • shirk
 • shirk
 • shirked
 • shirked
entziehen
 • entzogen
 • entziehst
 • entziehen
 • entzogst
 • entzogen
 • entziehe
withdraw
 • withdrawn
 • withdraw
 • withdraw
 • withdrew
 • withdrew
entziehen
 • entzogen
 • entziehst
 • entziehen
 • entzogst
 • entzogen
 • entziehe
abstract
 • abstracted
 • abstract
 • abstract
 • abstracted
 • abstracted
entziehen strike off
entziehen
 • entzogen
 • entziehst
 • entziehen
 • entzogst
 • entzogen
 • entziehe
detract
 • detracted
 • detract
 • detract
 • detracted
 • detracted