Search term wie erschlagen has 7 results

DE EN Translations for wie

wie (o) [Bindewort] like (o) [Bindewort] (formal)
wie (o) [Vergleich] like (o) [Vergleich] (formal)
wie (o) [Verhältniswort] like (o) [Verhältniswort] (formal)
wie (o) [Weise] like (o) [Weise] (formal)
wie (o) [zum Beispiel] like (o) [zum Beispiel] (formal)
wie (o) [als] in the same way as (o) [als]
wie (o) [Bindewort] as (o) [Bindewort]
wie (o) [Vergleich] as (o) [Vergleich]
wie (o) [als] as (o) [als]
wie (o) [Weise] in the same way as (o) [Weise]

DE EN Translations for erschlagen

erschlagen (v) [Missetat]
 • erschlagen
 • erschlägst
 • erschlagen
 • erschlugst
 • erschlugen
 • erschlag(e)
slaughter (v) [Missetat]
 • slaughtered
 • slaughter
 • slaughter
 • slaughtered
 • slaughtered
erschlagen (v) [Missetat]
 • erschlagen
 • erschlägst
 • erschlagen
 • erschlugst
 • erschlugen
 • erschlag(e)
slay (v) [Missetat]
 • slain
 • slay
 • slay
 • slew
 • slew
erschlagen
 • erschlagen
 • erschlägst
 • erschlagen
 • erschlugst
 • erschlugen
 • erschlag(e)
beat (informal)
 • beat
 • beat
 • beat
 • beat
 • beat
erschlagen bushed (informal)
erschlagen
 • erschlagen
 • erschlägst
 • erschlagen
 • erschlugst
 • erschlugen
 • erschlag(e)
kill
 • killed
 • kill
 • kill
 • killed
 • killed
erschlagen (v) [to kill, murder]
 • erschlagen
 • erschlägst
 • erschlagen
 • erschlugst
 • erschlugen
 • erschlag(e)
slay (v) [to kill, murder]
 • slain
 • slay
 • slay
 • slew
 • slew
erschlagen stunned
erschlagen shattered
erschlagen flabbergasted
erschlagen out for the count