Search term humano has 4 results
Jump to
ESSpanishENEnglish
humano(a)[persona] humane(a)[persona]
humano human
humano(a)[general] human(a)[general]
humano person

Spanish English translations

ESSynonyms for humanoENTranslations
bienhechor[protector]ân nhân(n)
semejante[humanidad]mnhư thế(adj determiner pronoun)
hombre[humanidad](m] larguirucho [cđàn ông
terreno[terrenal]mđất
frágil[terrenal]yếu ớt(adj n v)
débil[terrenal]yếu(adj)
ser[persona]msinh vật
persona[hombre](f] desabrida [cngười('for people')
sujeto[hombre]mchủ ngữ(adj n v)
corto[mortal]ngắn(adj adv n v)