Search term pasta has 13 results
ENEnglishESSpanish
pasta(n)[culinary] pasta(n){f}[culinary]
ESSpanishENEnglish
pasta(n)[pan]{f} spread(n)[pan]
pasta(n)[fabricación de papel]{f} pulp(n)[fabricación de papel]
pasta(n)[culinario]{f} pastry(n)[culinario]
pasta{f} money
pasta(n v)[mix of flour and other ingredients]{f} dough(n v)[mix of flour and other ingredients](slang)
pasta(n)[pan]{f} dough(n)[pan](slang)
pasta{f} cookie
pasta(n)[culinario]{f} paste(n)[culinario]
pasta(n)[culinario]{f} batter(n)[culinario]
pasta(n)[culinario]{f} pasta(n)[culinario]
pasta{f} pasta
pasta{f} paste

Spanish English translations

ESSynonyms for pastaENTranslations
hoja[cartulina]f
cartón[cartulina]mcác tông(n)
pan[masa]mbánh mì
albumen[almidón]lòng trắng(n)
cal[yeso]chanh xanh
sello[barra]mtriện(n v)
magma[mezcla]macma
torta[dulce]fbánh ga tô(n v)
tarta[dulce]fbánh ngọt(n)
pastel[dulce]mbánh ga tô(n v)
carne[médula]fthịt
tuétano[médula]tủy xương(n)