French English
voyant garish
Voyant de contrôle Active light
Voyant lumineux Active light
voyante clairvoyant
voyelle vowel
voyelle antérieure front vowel
Voyelle basse antérieure arrondie Open front rounded vowel
Voyelle basse antérieure non arrondie Open front unrounded vowel
Voyelle basse postérieure arrondie Open back rounded vowel
Voyelle basse postérieure non arrondie Open back unrounded vowel
Voyelle basse supérieure antérieure non arrondie Near-open front unrounded vowel
Voyelle basse supérieure centrale Near-open central vowel
Voyelle fermée Close vowel
Voyelle fermée antérieure arrondie Close front rounded vowel
Voyelle fermée antérieure non arrondie Close front unrounded vowel
Voyelle fermée centrale arrondie Close central rounded vowel
Voyelle fermée centrale non arrondie Close central unrounded vowel
Voyelle fermée postérieure arrondie Close back rounded vowel
Voyelle fermée postérieure non arrondie Close back unrounded vowel
Voyelle haute centrale arrondie Close central rounded vowel
Voyelle haute inférieure antérieure arrondie Near-close near-front rounded vowel
Voyelle haute inférieure antérieure non arrondie Near-close near-front unrounded vowel
Voyelle haute inférieure postérieure arrondie Near-close near-back rounded vowel
Voyelle mi-ouverte antérieure arrondie Close-mid front rounded vowel
Voyelle mi-ouverte centrale non arrondie Close-mid central unrounded vowel
Voyelle moyenne inférieure antérieure arrondie Open-mid front rounded vowel
Voyelle moyenne inférieure antérieure non arrondie Open-mid front unrounded vowel
Voyelle moyenne inférieure centrale arrondie Open-mid central rounded vowel
Voyelle moyenne inférieure centrale non arrondie Open-mid central unrounded vowel
Voyelle moyenne inférieure postérieure arrondie Open-mid back rounded vowel
Voyelle moyenne inférieure postérieure non arrondie Open-mid back unrounded vowel
Voyelle moyenne supérieure antérieure non arrondie Close-mid front unrounded vowel
Voyelle moyenne supérieure centrale arrondie Close-mid central rounded vowel
Voyelle moyenne supérieure centrale non arrondie Close-mid central unrounded vowel
Voyelle moyenne supérieure postérieure arrondie Close-mid back rounded vowel
Voyelle moyenne supérieure postérieure non arrondie Close-mid back unrounded vowel
Voyelle nasale Nasal vowel
voyelle postérieure back vowel
Voyent I see
voyeur voyeur