Search term garantir has 11 results
FRFrenchENEnglish
garantir(v)[information]
 • aies garanti
 • aient garanti
 • garantisses
 • garantissent
certify(v)[information]
 • certified
 • certify
 • certify
 • certified
 • certified
garantir(v)[information]
 • aies garanti
 • aient garanti
 • garantisses
 • garantissent
assure(v)[information]
 • assured
 • assure
 • assure
 • assured
 • assured
garantir(v)[promesse]
 • aies garanti
 • aient garanti
 • garantisses
 • garantissent
assure(v)[promesse]
 • assured
 • assure
 • assure
 • assured
 • assured
garantir(v)[information] vouch for(v)[information]
garantir(v)[assurer]
 • aies garanti
 • aient garanti
 • garantisses
 • garantissent
guarantee(v)[assurer]
 • guaranteed
 • guarantee
 • guarantee
 • guaranteed
 • guaranteed
FRFrenchENEnglish
garantir(v)[commerce]
 • aies garanti
 • aient garanti
 • garantisses
 • garantissent
guarantee(v)[commerce]
 • guaranteed
 • guarantee
 • guarantee
 • guaranteed
 • guaranteed
garantir(v)[promesse]
 • aies garanti
 • aient garanti
 • garantisses
 • garantissent
guarantee(v)[promesse]
 • guaranteed
 • guarantee
 • guarantee
 • guaranteed
 • guaranteed
garantir(v)[assurer]
 • aies garanti
 • aient garanti
 • garantisses
 • garantissent
insure(v)[assurer]
 • insured
 • insure
 • insure
 • insured
 • insured
garantir(v)[commerce]
 • aies garanti
 • aient garanti
 • garantisses
 • garantissent
guaranty(v)[commerce](law)
 • guarantied
 • guaranty
 • guaranty
 • guarantied
 • guarantied
garantir(v)[commerce]
 • aies garanti
 • aient garanti
 • garantisses
 • garantissent
warrant(v)[commerce](formal)
 • warranted
 • warrant
 • warrant
 • warranted
 • warranted
garantir(v)[assurer]
 • aies garanti
 • aient garanti
 • garantisses
 • garantissent
ensure(v)[assurer]
 • ensured
 • ensure
 • ensure
 • ensured
 • ensured

French English translations

FRSynonyms for garantirENTranslations
protéger[personne]bảo vệ
répondre[confirmer]hồi âm(v n)
dire[confirmer]bảo(v n)
jurer[confirmer]chửi(n v adj)
protester[position]phản đối(v prep conj)
écrire[alléguer]viết
réserver[état]phòng
sauver[état]giải thoát(n v prep conj)
libérer[dispenser]giải phóng
défendre[abriter]trông coi(v)