Search term image has 20 results
EN English FR French
image (n) [mind] image (n) {f} [mind]
image (n) [mirror] image (n) {f} [mirror]
image (n) [mirror] reflet (n) {m} [mirror]
image (n) [resemblance] portrait (n) {m} [resemblance]
image (n) [resemblance] portrait vivant (n) {m} [resemblance]
EN English FR French
image (n) [reputation] image de marque (n) {f} [reputation]
EN Synonyms for image FR Translations
thought [indication] 思想 (sīxiǎng)
statue [thing] 雕像 (diāoxiàng)
match [reproduction] 火柴 (huǒchái)
mirror [reproduction] 鏡子
carbon [imitation] (tàn)
film [developed film] 電影
plate [developed film] 盤子
picture [developed film] 圖畫
photograph [picture] 照片 (zhàopiàn)
FR French EN English
image {f} picture
image (n) [esprit] {f} picture (n) [esprit]
image (n) [général] {f} picture (n) [général]
image (n) [télévision] {f} picture (n) [télévision]
image (n) [esprit] {f} depiction (n) [esprit]
image (n) [général] {f} depiction (n) [général]
image (n) [collection] {f} print (n) [collection]
image (n) [collection] {f} card (n) [collection]
image (n) [miroir] {f} reflection (n) [miroir]
image (n) [physique] {f} reflection (n) [physique]
image (n) [dessin] {f} figure (n) [dessin]
image (n) [esprit] {f} image (n) [esprit]
image (n) [miroir] {f} image (n) [miroir]
image (n) [linguistique] {f} metaphor (n) [linguistique]

French English translations

FR Synonyms for image EN Translations
air [apparence] m không khí
attitude [apparence] f quan điểm (n)
forme [apparence] f hình thức (n v)
figure [apparence] f hình
crucifix [religion] m Thánh Giá
croix [religion] f chữ thập (n adj prep v)
comparaison [langue] f sự so sánh (n)
télécopie [double] f điện thư (n v)
transcription [double] f sự chuyển chữ bản chuyển chữ
représentation [forme] f biểu hiện (n v)
vignette [forme] f hình nhỏ (n v)
plan [forme] m phẳng (adj adv n v)
silhouette [forme] f hình
ébauche [forme] f nháp (n v adj)
coupe [forme] f tách (n v)
dessin [forme] m hình vẽ
signe [interprétation] m bảng chỉ dẫn (n v)
symbole [interprétation] m ký hiệu
devise [interprétation] f ngoại hối (n)
règle [modèle] f quy luật (n v)