Search term standard has 25 results
ENEnglishFRFrench
standard(a)[answer] courant(a){m}[answer]
standard(n)[measures - weights] titre(n){m}[measures - weights]
standard(a)[regular] régulier(a)[regular]
standard(a)[answer] standard(a){m}[answer]
standard(n)[comparison] standard(n){m}[comparison]
ENEnglishFRFrench
standard(a)[regular] standard(a){m}[regular]
standard(n)[quality] degré(n){m}[quality]
standard(n)[quality] niveau(n){m}[quality]
standard(n)[measures - weights] étalon(n){m}[measures - weights]
standard norme{f}
standard(n)[comparison] norme(n){f}[comparison]
standard(n)[measures - weights] norme(n){f}[measures - weights]
standard(n)[comparison] critère(n){m}[comparison]
standard(a)[regular] normal(a)[regular]
standard(n adj)[a flag or ensign] étendard(n adj)[a flag or ensign]
standard standard{m}
ENSynonyms for standardFRTranslations
test[criterion]परीक्षा(parīkṣā)
rule[gauge]राज(n v)
example[quality]नमूना{m}(namūnā)
excellent[classic]श्रेष्ठ(adj adv)
meter[device for measuring]मीटर(mītər)
flag[emblem]झंडा
traditional[customary]परंपरागत
stick[rod]छड़ी(chaṛī)
mirror[model]दर्पण{m}(darpaṇ)
even[uniform]और भी(aur bhī)
FRFrenchENEnglish
standard(a)[normal]{m} regular(a)[normal]
standard{m} standard
standard(n)[comparaison]{m} standard(n)[comparaison]
standard(a)[normal]{m} standard(a)[normal]
standard(a)[réponse]{m} standard(a)[réponse]
standard(a)[réponse]{m} traditional(a)[réponse]
standard(n)[comparaison]{m} norm(n)[comparaison]
standard(n)[comparaison]{m} criterion(n)[comparaison]
standard(n)[téléphone]{m} switchboard(n)[téléphone]

French English translations

FRSynonyms for standardENTranslations
modèle[règle]mbản mẫu(n v)
loi[règle]fpháp luật
type[règle]mloại dữ liệu(n)
canon[règle]mđại bác
commun[qualité]thông thường
simple[qualité]mộc mạc
ordinaire[qualité]mbình thường
courant[état]mdòng điện
gabarit[norme]mbản mẫu(n v)