Search term VUE has 20 results
FRFrenchENEnglish
vue(n)[idée]{f} feeling(n)[idée]
vue(n)[général]{f} sighting(n)[général]
vue(n)[général]{f} seeing(n)[général]
vue(n)[physiologie]{f} eyesight(n)[physiologie]
vue(n)[faculty of sight]{f} eyesight(n)[faculty of sight]
vue(n)[physiologie]{f} vision(n)[physiologie]
vue(n)[idée]{f} conception(n)[idée]
vue(n)[distant view or prospect]{f} vista(n)[distant view or prospect]
vue(n)[idée]{f} sentiment(n)[idée](formal)
vue(n)[idée]{f} outlook(n)[idée]
vue(n)[action]{f} sight(n)[action]
vue(n)[idée]{f} attitude(n)[idée]
vue(n)[idée]{f} opinion(n)[idée]
vue(n)[idée]{f} view(n)[idée]
vue(n)[fenêtre]{f} view(n)[fenêtre]
vue(n v)[computing: logical table in database]{f} view(n v)[computing: logical table in database]
vue(n)[champ visuel]{f} view(n)[champ visuel]
vue(n)[physiologie]{f} sight(n)[physiologie]
vue(n)[distance]{f} sight(n)[distance]
vue(n)[champ visuel]{f} sight(n)[champ visuel]

French English translations

FRSynonyms for vueENTranslations
exposition[spectacle]fsự phơi bày
distance[panorama]fkhỏang cách(n v)
paysage[panorama]mphong cảnh(n)
notion[savoir]quan niệm
concept[savoir]mquan niệm
conception[savoir]fquan niệm
opinion[savoir]fý kiến
aperçu[savoir]mhình nhỏ(n v)
image[savoir]fhình ảnh
symbole[savoir]mký hiệu
exemple[savoir]mví dụ
idée[savoir]ftư duy(n)
avis[opinion]mý kiến
sentiment[opinion]mcảm xúc
thèse[opinion]fđồ án tốt nghiệp
conjecture[opinion]fsự đoán(n v)
site[lieu]mtrang web
toucher[goût]mxúc giác(v n)
scène[tableau]fvũ đài
spectacle[tableau]mbiểu hiện(n v)