Search term काल कोठरी has 3 results
Jump to
HI Hindi EN English
काल कोठरी {f} (kāl-koṭhrī) black hole
काल कोठरी {f} (kāl-koṭhrī) Black hole
काल कोठरी [celestial body] {f} (kāl-koṭhrī) black hole [celestial body]

HI EN Translations for काल

काल {m} (kāl) Time
काल {m} (kāl) time